3E49

Notaire de Céret

 

3E49/8 - Joan Vidal. Manuel et table, 1507-08. Pas de Justafré. Actes sur la famille BOSCH.

3E49/10 - Joan Vidal. Notule, 1516-1517. Du vrac. Inexploitable sans table.

3E49/11 - Joan Vidal. Notule et table, 1495-1505. Pas de Justafré. Belle série de ttt.

3E49/12 - Pere de PONT. Notule, 1540-1541. Inexploitable sans table.

3E49/13 - Joan-Pere QUES. Notule et table, 1566-1577. En fin de registre, on trouve deux liasses concernant Joan Mas, avec une table. -> Fuscafre [sic] Miquel f. 58.

F. 58. Testamentum Michaellis Justafre de Las Illas.
... noverint universi die mense et anno sbscriptis [decima octana me[]sis martis anno anat. [?] millesimo quingentesimo quinquagesimo seto] [sic] Michael Justafre pagesius termini de Las Illas ... testamentum receptum ... per vener[] dom[] Joanem Vilar prebrum substitutum juratum a me ... notario publico ville cereti cuius quidem testame[n]ti per dictum substitutum juratum preffertur receptias illius manu scripti ... dicto notario traditi tenor sequitur ... verbis En nom de nostro Senor Deu yo Michalot Justafre pages del terme de Las Illas en cara que sia mallalt de mon cos sa empero de mon bon enteniment y ferma paraula ordon aquest meu darre testame[]t. E premierament la sepultura mia al sementery de la verge maria de Las Illas alla hont son soterrats los meus Conseguent fas manimassors de la mia anima en Pons de Agulla y faltant lodit Pons fas son fill Anioll Pons y Baldiri Quinta de Massanet faltant lodit Baldiri fas manimassors Francesch Quinta dedit loc als quals do plen poder complir las cosas en lo pnt testamet ... Item vull que en lo die del meu obit sien y en ... sis preveres missa cantants y lo die del novenal nou preveres y lo die del cap d'any dotze capellans las quals degaci y celebran [autres donations] ... Item vull que per amor de Deu lo die del capdany sie donada una caritat de quatra migeras de blat. En pa [?] a la porta de la iglesia. Item vull sie dit un trentanari de sanct Amador en la iglesia de Sanct Pere de Ceret celebrador peer mossen Joan Vilar y leix lo dret acustumat. Item feix nou missas apres del meu obit ab oferta de pa vi y lum quiscundia. Item leix a Madona Anna muller mia dona e Madona tennit mo[] nom y [...] sens marit vivint y vull que si dita Madonna Anna se voldra casar que no pusca casar sens licensia dels curadors y casant se ab licensia dels curadors vull que puga estar en casa y regri los bens prenent los ab ? ventari. Item leix a dita Madona Anna casant se ab voluntat dels curadors la mitat de la roba delli y decanem. Item leix a Joan Justafré mo fill y de dita Anna per tots drets y son a dot trenta y sincs livres moneda de Rossello y que age de estar en casa fins que tinga edat de fa vuyt anys y en dita adat [?] pagadas ditas trenta sinch livres y vull que com dit Joan sera en adat de traballar quis puga fer un tallat de sis ? ... migeres ... hereter traballant y ell ... Item leix que mos hereters no pugan demanar res als hereters den Joan Justafre ... los hereters dedit Joan no y puga demanar res als meus. Item leix que mos hereters no pugan demanar res al terme de La Figarola ni dels bens y terras de casa den Duran no li puga[] demanar res. Item leix a Joan Justafre mon germa per tots cos drets que porie a coseguir en mos bens [8 sous de Roussillon ?] Item deix per los mateix os drets a Baldiri Justafre sinch sous Item vull ... [prévoit l'entretien de son épouse Anne par son fils héritier] en fer duas robas a la dita Anna mare sua ... fassan de llana ... fedas ... Item deix a dita Anna muller mia desa vuyt livres de bona moneda per bona amor y servicis quem a fets les nou vull que li sien pagades a sa libertat ... Item deix a dita Anna una carga de fariner y en cas de desconcordia que dit mo[] fill hage dedar una cambre ... tres ayminas de setgle aymina de Morallas bona y purgada ... Item leix a Joana filla mia y della premera muller mia trenta livres y un vestit de color y un deborell y una caixa co la pots per fet la [transcription douteuse] En tots los altros bens meus mobles ... fas hereter meu universal Anthic[]s Justafre mon fill de adat de sinch anys [et s'il meurt sans enfant je fais héritier ledit ] Joan mon fill y de dita Anna [s'il meurt se sera Jeanne ma fille d'avec ma première épouse, puis si elle meurt sans enfant, que mes biens viennent à mes frères] mos germans per y guals parts entre ells [dans ce dernier cas, les frères doivent céléber un anniversaire per la mia anima y de mon pare y mare y muller mia. Il nomme ses exécuteurs testamentaires tuteurs de ses enfants. Témoins de ce testament] Payrot Forcada pages de Las Illas [?] Forcada dedit terme, Joan [Fuquet ?] pages dedit terma, Anthoni Bosch Joan Fosimanya y perque [ne pouvant trouver d'autres témoins] yo mossen Joan Vilar prevera de ceret pregat perdit testador epres y ... lodit testamet pregat perdit Justafre a dit y any demont dit en nom de mossen Joan Mas notary de ceret ... fuit hoc testametum in termino de Las Illas die decima octana me[]sis martis anno anat. [?] millesimo quingentesimo quinquagesimo seto ...


3E49/14 - Joan MAS. Manuel et table, 1554. Pas une vraie table. Inexploitable.

3E49/15 - Joan MAS. Notule et table, 1551-1584. Registre de Joan Pere QUES ! Pas de Justafré.

Pere RIBES

3E49/16 - Notules, 1588-1601. Une table sur la couverture. Pas de Justafré.

Onofre THORALLES

3E49/17 - Notule (fragment), 1591-1601 Inexploitable sans table. Rien - juillet 1997.

3E49/18 - Notule (fragment), 1597-1605. Inexploitable sans table. Rien 97 !

F° 39 r°. ttt de Antich Bosch pages de Palol parrochia de Céret fill de Antoni Bosch q° pages dedit terme i parrocia y de Anna muller sua defuncta estant en mon llit ... ex. test. Bartholomeu Bosch de Palol par. de Céret ... leg à Jeanne son épouse de deux ducats valant 8 livres monnaie de Perpignan ... item à Esperanssa germana mia sur les biens de son père prévu dans son ttt deu lliures dedita moneda ... una roba ... Item deix a Anna Casals germ[]a mia muller de Joan Casals de Céret ... Item deix a Joana Agna filla mia i de la dita muller mia ... de adot 20 livres monnaie de Perpignan ... habillement ... Héritier universel est Jauma Bosch fill meu i de la dita muller mia ... fait le 23 décembre 1601. Témoins : Bartholomeu Bosch de Palol, Guillem Muxiet bracer de Céret, Joan Vixera de la Selva, Joan ribera torner dels Banÿs y Antoni Clara de Céret ... y jo Honofre THoralles not. de la vila de Céret ...

Narcis ESTRADA

3E49/19 - Manuel et table, 1603. Justafré Mon[]t fol. 99
F° 99 r° et 100 v° :
Die 19 octobris 1603.
Monsserratus Justafré agricola habitator in loca de Palol dioc. elnen. et Anna Justafré euis uxor gratis et constituerunt et ordinarunt eorum et ...ipsorum procu[]rem certum itaq. Baldilium Justafré agricola termini dicti loci de Palol fratre et cognatum respetive eorum pntem et ... ad videt prodictis constitue[]tibus et eorum et utrius q. ipsoru. no[]ibus petendu. ... recipiendum et habendo habuisse et recepisse confidentum omnes et quas cuq. pecunie qua[]ditares mutua debita credita comanda de posita et alia quelibet bona res. et jura ... Item etiam o[]es et singulat donios campot vineas terras honores et pocessiones bona et jura sua tam mobilia et immobilia ad im perpetum vel justio tamen gratie velp tempus eidem procuratori bene? ad usum ... vendendus arrendan ... alienandum seu lo candum persone seu personis ... pretio seu pretys et sb panis et conditioni ..

3E49/20 - Manuel et table, 1604. Il existe une table. Justafré Baldiri 69. [lire 61] Justafré Felip 61.
F° 61 v°.
Die 30 mai 1604. ... en personne Felippus Justafré et Baldinius Justafré agricole termini Cereti ante presencia Anne VILARA vidue relicte Francissi VILAR défunt agricole Cereti tam noie [nomine] suo [tante en son nom qu'à celui de son fils dont elle est curatrice] ... peraque partigue. la gasalla tene. feta quatre o sinch anis ? ab lodit q° Fran. Vilar son marit de un ? de vaques atte.tolo tempus de dita gasalla acaba p. St Simo. i in ... prop vinent attento se more. moltes vaques de altres [remats ?] propr de les dita gasalla de vua maleltia molt gra. perquese. volena ... de la part tocant adits protestants offerint se de guardar lo tempus que sera. obligatus la part delles vaques de dita Vilara o dels hereters de dit Francesch Vilar q° altrament protesta. de tots los ... i de totes altres coses llicites i permeses de protestar. Et dicta Vilara ... prostesta de lo pia que fuit ibi tradita cum altra dendum echet pacata de quibus. Testes Gaspar Saris de Palol, M[]sserratus magister parator cereti habit. et ego Strada not.

F° 70 v°. Die 29 juny 1604.
Exitentes et personaliter constitus Felippus Justafré et Baldilius Justafré agricole termini cereti ante presentium Francissi Royros age cereti psonal. repert coca domo sua qui ei pro? stavit sequetia so es que son aqui presents p. aque partigue. totes les gassalles que tene. el bell dit Royros ... empero les altres se veurra mes llargament de quibus. Testes Jacobus Nogues agricola loci de la clusa Bernardus Pellagordi agricola loci de Morellas et ego Strada not.


3E49/21 - Manuel et table, 1605. Il y a une table.

Justafré Baldiry fol. 22 v°.
Die 27 février 1605. Hos Joannes RODOR agricula et bauilius ville cereti [autres personnes] ... et Llusia MIRONA vidua relicta honor Petri MIRO défunt loci de la clusa tutores et curatores pupilli Francissi MIRO fily llegitim et nat. du défunt petri Miro du lieu et termini St Michel de Riunoguès gratis [pour le pupille et ses héritiers] ... [reconnaissance en emphythéose perpétuelle] vobis Baldilio Justafré et Felippe Justafré fratribus agricoles dicti loci de Riunogues pntibus epreptis personis de jure prohibitis quand[] hereditatem dictis pupilli herma[] scitam in termino dicti loci de Riunogues sine domo confrontata[] ab oriente cum intinere quo tenditur de loco de Morellas ad ecclesia/ beate Marie de Panissas, a meridie cum termino de Panissas, o, de Pranadones serra am[]nt usq. ad colla[] de Palomeres, ab occidente cum tenentia Felipi Barda correcho in medio usq. ad cum bam del reygner et a cirtio cum termino de Morellas dicta cumba del raygner in medio hec itaq. dictis ... tres libras monete Perp[]ni de censsu die sine festo natuvitatis ... Et nos dictis Baldilius Justafré et Felippus Justafré fratres dictum stabilimentum sub predictis pactis ... dabimus et solvenius dicto pupillo et sine heredibus et ... [ils promettent d'y habiter et résider]
F° 23 r°. Dicto die. Nos dictis tutores gratis et firmarunt apocham vobis dictus fratribus Justafré de dictis centum et sexagintatibus pro in trata dicti accapiti de quibus. Testes qui infra ...
F° 23 r°. Dicto die. Nos dictis Baldilius Justafré et Pilippus Justafré fratres agricole dicti loci de Riunogues no obstante supra dicta apocham p. vos inffras tutores dicti pupilli Francesi Miro nobis supra firmata de dictis centum et sexaginat libris pro intratu dicti accapiti est veritas qued ... dicto pupillo debe[]tur dicte centum et sexaginta libre et non habanus medum neq. forma[] illus vobis solvendis mihi per ? venditionis et nove imposicionis inffis censualis ideo gratis per not. et ? ...
F° 24 r°. Dicti die Nos dictis fratres Justafré gratis ... vobis dictis tutoribus apocham ...
F° 24 r°. Dicto die. Nos dicti tutores gratis ... vobis dictis fratribus Justafrens in ... gratie luendi quitandi et redimendi supra dictum censuale ... solutionibus solutis p. vos pruis dictis centum et sexaginte libris porrat? tem paris ... Testes Michael Compta agricola loci Sti Martini del Fonellar, Felippus Barda agricola loci de Riunogues vener Sebestianus Endot presbitere. et ego Strada not. quod ad firma. dicti Rodor et Mrirona et quond. firmam. [f° 25 v°]

Jaume THORALLES

3E49/22 - Manuel, 1618-1619. Inexploitable sans table. Concerne Saint-Jean-Pla de Corts.

3E49/23 - Manuel et table, 1619-1620. La table en question n'est pas celle du registre. J'ai vérifié avec plusiers noms et le nombre de folio ne correspond pas au registre. On y trouve la mention suivante : JUSTAFRE Anti[] fol. 21. Mention à rechercher dans un autre volume.


3E49/23 : F° 74. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voir minute seconde n° 47.

Die xxi martis MDCXX [21 mars 1620] Cereti in domo Petri Vinyas paratoris Cereti.
Ego Anthicus Justafre et Joannes Antonius Justafre eius filius agricolae termini de Las Illas elnen dioc. pro solvendis et satisfaciendis vobis Michaeli Justafre agricola dicti termini de Las Illas terdecim carricis et media saliginis bone et receptibilis fine patius pretio illarum sibi debitis rand et pro pretio ? arrendamenti de quada- hereditate p. vos mihi facti cum instro publicio recepto p. Franciscum Vilar notariu- publicu- villae de Figuerÿs ... die xxiii decemb. MDCXIII ad ranem sine ? sexdecim solidoru- et octo denarioru- pro mensura que simul summa- ? centum et duodecim libraru- sex solidoru- et octo denariu- monetae Perpiniani pnt de latius constant in et cu- dicto instro arrendamento ad quo me reffero ... et attendentes not. vendidicti istro graui quitandi et redimendi mediante ... sine quasi vobis dicti Michaeli Justafre illam domu- sine mansu- et terras et ? situm et sitas in dicto termino de Las Illas et in in-tros dictae venditionis confrontatas et designatas recepto penes dictum Vilar not. dicto die xxiii decemb. dicti anni MDCXIII pretio ? et viginti libr- (monnaie de Barcelone) ... Ideo et .... gratis ... vendo ... vobis dicto Michaeli Justafre pnti et vris ... perpetuo majoru- valentia- dictaru- domus et mansi et terram- illis supra (appartenant à moi Antich Justafré comme héritier et successeur "in hereditate et bonis Michaelis Justafre agricolae quonda- dicti termini patris mei ") ... vobis facio pretio centu- septuaginta duaru- libraru- et sex solidoru- et octo denarioru- dictae monetae de quibus de voluntate mea penes ...

Dicto die.
Ego dictus Michael Justafre gatis ... Anthico Justafre (cet acte concerne sept charges de sel que tient Anthic Justafre dans le bail de fermage).

Dicto die.
Dictus Antichus Justafre gratis (promet de payer en la maison de Michel Justafré ?) ????

Dicto die.
Ego dictus Joan Antonius Justafre gratis ... omnes venditiones p. dictu- patu- [son père ?] meu- vobis dicti Michaeli Justafre (reconnaît la vente du manse et des terres par son père) ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3E49/24 - 1601-1630, Notule, (contrats de mariage). NB : en 1997 aux AD66, les minutes et autres actes conservés pour ce notaire vont jusqu'en 1631. Il n'y a aucun contrat de mariage concernant ceux relevés dans la table (3E40/184).

Francesc LLAUTART

3E49/25 - Tables, 1612-1621
1612
Justafré Antiq debitorius pro Lucia menora [Mirona] : ma 1612. fol. 17.
Justafré Anticq debitorius pro Antoni Flos : ma 1612. fol. 38.

1613
Justafré Aniol debitorius pro Gauderico Trillas : ma 1613 fol. 41.
Justafré Baudilio debitorius pro Michaelle Roiros : ma 1613, fol. 46.

1614
Justafré Aniol debitorius pro Barnardo ? : ma 1614, fol. 66


3E49/26 - Manuel et table, 1640. Pas de Justafré.
Le 15 avril 1640 réunion de l'université de Céret. Pas de Justafré dans la liste des hommes de Céret.

3E49/27 - id. 1641. Justafré Jaume fol. 46.

F° 46. v°. Le 11 avril 1641. Honor Jacobus Justafre ag[]la loci de et termini de Les Illes dioc. elnencis videl[ice]t melioribus via modo et forma quibus melius citra revocationem gratis cons et or. procuratorem suum cerrtum itaq. Honor Monserratum Camp aglam & bajulum loci de Palalda ... et absentem ad videlicet pro dicto constituente et ... [procuration pour agir en tout acte] ... Joseph Ferrer notaire. (f° 49 v°)

3E49/28 - Manuel et table, 1642. Justafré Antonio fol. 107

F° 107 r°. Die X junÿ MDCXXXXII [10 juin 1642].
Magister Fr.s Bo sartor pntis ville cereti elnen dioc. procurator ad infrascripta et alia legitime constitutus ordinatus ad.m Rdo Josepho Noguer J.V.D. pbro et canonico eccte secularis et collegiate beate Marie de vila Bertran dioc. Gerun. nec non priore sine perpetuo comendatatrio eccte beate Marie de Panissas dioc. elnen. prout de sua procura et pote. constat instr[]o recepto per nott infrum die 10 juillet 1640 gratis dicto noie [nomine] per dictum principatem suum dominÿ rone laudabit et firmavit Antonio Justafré fabro lignario termini de Les Illes ad pns vero in loco de Maurellas dicte elnen. dioc. habit. ibidem pnti illam venditione sibi factam per Antonium March sutorem dicte ville cereti de quada[] domo sita in dicto loco de Maurellas et in vico dicto de Vilanova confront cum t. Josephi Seguer et Ludovic Seguer vidue et cum t. Jacobi Balle dicti loci de Maurellas Pretio ducent. librar. nott. Perpni instro recepto per Laurentium Juanyes nott. publicum ville arular eiusdem elnen. dioc. die 27 avril proxime dimissi salvo tame. semper jure sibi dicto nomine seu verius dicto adm Rdo Josepho Noguer uti priori preffato predicte eccte Be Marie de Panissas in censibus assuetis et in directo dominio toties vendatur in toto seu in parte confitens dicto nomine et in veritate recognoscens habuisse et recepisse pro foriscapio sibi dicto nomine ... ven. debito et solvi pertinenti viginti duas libras quatuor solidos et qinq. denarios montte Perpni facta gratia de ressiduo quas habuit et recepit in pecunia numerata ... in mtta auri et argenti de quibus ... firmavit apocham et laudimium resp. et latte jur.
Testes magister Paulus Boneu sutor Bartholomeus Coll scriptor cereti ambo habit. et ego Josephus Ferrer nott.


3E49/29 - Manuel et table, 1644. août 97.

F° 39. Université de Maureillas. Sindicat fet per la universitat del lloch de Maurellas al honor Tadeu Bages Pera Manllevar quatre cents llivres a censal per comprar blat per dita universitat. ... in loco de Maurellas ... le 7 janvier 1644 ... honor Francisci Sorbes bajuli ... Antonius Justafré ... omnes homines singulares et habitatores dicti loci de Maurellas majorem ...

Justafré Pera fol. 25 et 27.
F° 25 v°. Le 10 janvier 1644. Ego Melchior Oliver negociator pntis ville cereti ... gratis per me ...vendo et r[]one sumoi[] venditionis trado sine quasi vobis honor Petro Justafré agle loci & termini de Las Illas dicte elnen. dioc. pnti et v[est]ris duas petias terre vineas in terminis Sti Martini del Fonollar ... sitas una quar. et continentie dua. aÿminatar. terre v. una aÿ[]ta vine et alia aÿ[]ta garrigie. confron. a solis ortu cum t. heredum Michaelis Ginÿus dicti loci a. meridie. cum t. heredum Fr-ci Compta dicti termini Sti Martini ab occidente cum t. Joannis Budet dicti loci de Maurellas a. circio cum t. dictor heredum dicti Fr-ci Compta altera vero petia terre est tota vinea et cont. duar. aÿminatar. terre vel ... quas vobis vendo ... pretio centum et quinquagita librar. mo-tte Perp-ni de quibus ...
F° 26 r°. Item cum alio instro dictus Melchior Oliver venditor ... gratis fir. apocham dicto Honori Petro Justafré emptori jam dicto pnti de dictis centum et qinquaginta libris mo-tte Perp-ni que sunt pretium supra dicte venditionis habit. scilicet partim in pntia nott. et testud. ...
F° 27 v°. Dicto die. Dictus Petrus Justafré non obstante dicta consessione per dictum Melchiorem Oliver supra facta de se habuisse et recepisse dictas centum et quinquaginta libras mo-tte Pp-ni cum tamen ? veritas sit quod ... sit debitor in septuaginta quinq. libris mo-tte Perp-ni ideo bonam fidem super his agnoscendo gratis conj. et res debere dicto Melchior Oliver pnti dictas septuaginta quinq. libras solvere prom. in pecunia nu-ata extra tabulam et banchum in una solutione fienda a die pnti ad unum annum proxime et immediate sequentem absq. aliqua dilatione sub pena seu scriptura tertÿ danda foro cum salarÿs assuetis Pro quibus obst o-nia et singula bona sua ren. bene-o cessionis bonor et o-nibus alÿs juribus & jur.
T. predicti Joannes fils agla Matianus Laqueyha brasserius cereti ambo et ego Josephus Ferrer nott.


3E49/30 - id. 1646. Pas de Justafré.
3E49/31 - id. 1647. Pas de Justafré.
3E49/32 - id. 1648. Pas de Justafré.

3E49/34 - Id. 1715 et 1716. 1715 : Pas de Justafré. Marguillerie de Notre Dame des Illas fol. 61.
F° 61 v°. Le 25 mars 1715 à Céret Régnant. Le très Rnd Jacques Costa prêtre bénefficier de la parroisse de SAint PIerre de Céret régent la cure de la parroisse de nostre dame du lieu de Las Illes diocèse d'Elne, sieurs Joseph Justafré pages et baille du mesme lieu, Pierre Ribes consul dudit lieu et en dittes qualités marguilliers majors de ladite église de Las Illes et François Picas pages du lieu de La Selva autre des marguilliers la présente année de la mesme église sachants et considérants audits noms que par acte receu par le notaire soussigné le 5 mai 1712 Pierre Farall laboureur de Céret renonça et abandonna en faveur de ladite marguillerie de Las Illes une piesse de terre champ qui avant feut pred scize au terroir de Céret en l'endroit apellé als prat del Martinet de contenance de deux cartonades de terre ou environ ... se trouvant laditte piesse de terre surchargée de six cartons huille bon clair et de bon gust de censives annuelles, sans directe seigneurie, de quatre durch huille pour reste des dittes censives comme il appert de la reconnaissance et obligation de paÿer les dittes censives à ladite église faite par sieur Melquior Mas mercadier de Perp[]an pour lors résident au terroir de Palauda en qualité de donataire universel de tous les biens du Sr François Mas aussi mercadier son frère et Gabriel Farall laboureur de Céret en qualité de pocesseur de laditte piesse de terre par acte receu par devant Sr Jean Companyo vieux not. à Céret le 3 may 1706. Lesquelles censives feurent avant à ladite église reconnues et promises payer par les marguilliers de l'église parroissialle de St Pierre de Céret aux titres énoncés en ladite reconnaissance retenue par dit Sr Companyo not. le 17 mars 1686 et anciennement par Montcerrat Ribes pages de Céret par acte receu par devant Sr François Requesens not. de la citté d'Elne le 3 Xbre 1584 Et d'autre part en cinq pentions recoulées desdittes censives depuis ladite reconnaissance des dits Mas et Farall que du depuis ledit abandon ladite marguillerie n'en auroit encore retiré aucun profit n'ayant jamais pu trouver perçonne qui se soit vouleu charger de paÿer les mesmes censives en reprenant ladite piesse quelques diligences que les dits srs marguilliers ayent faites jusque ce jourd'huy. Et comme il soit plus utile à lade marguillerie de restallir les mesmes censives des dits six cartons huille faisasnt un durch et demi à la mesure ordinaire de Céret que de se retenir ladite piesse de terre n'en retirant aucun profit attendu l'ofre que le Sr Jean Mauro pages de Céret en a faite c'est pourquoy l'utilité de lade marguillerie considérée faisant néanmoins les choses bas escrites avec décret et autorité de monseigneur l'évêque d'Elne ou de son ? et très Rnd official et vicaire général bas décrétant et autorisant de leur bon gré et cerrtaine science par lade marguillerie et leurs successeurs en icelle cédent renoncent ... sine quasi audit Sr Jean Mauro pages de Céret icy pnt et à ses héritiers tous les droits et accions ... à laditte marguillerie apartenants ou pouvants apartenir sans en ... fait de ladite piesse de terre champ confrontant d'orient avec sieur Bernard Ribes de midi occident et septentrion avec les héritiers du Sr Pierre Mas mercadier tous deux de Céret que des dits actes des reconnaissances des dites censives sÿ devant cottes ... avec le pacte suivant sçavoir que ledit Sr Mauro ses héritiers ... donneront fairont et paÿeront à ladite marguillerie et aux marguilliers d'icelle tous les ans à perpétuité le jour et feste de l'Anunciacion de Nostre Dame 15 mars lesdits six cartons huille faisant un durch et demy mesure de Céret bon clair et de bon gust de censive annuelle sans directe et commenceront faire le premier payement d'iceux de ce jourd'huy à un an prochain et ainsi à l'avenir tous les ans à perpétuité en pareil jour ...

1716 : Justafré Estienne fol. 76
F° 76 r°. Le 30 juin 1716 à Céret Régnant.
Le Rnd Jacques Costa prêtre bénéficier de la parroisse de Céret procureur pour les choses bas escrites et autres légitimement constitué et ordonné par le Rnd Père Soupérieur du séminaire du préssent diocèse auquel est uni le prieuré de Nostre dame de Panissas comme de sa procuration apert par acte ... de son bon gré par raison de seigneurie loue, approuve, ratifie et confirme à Estienne Justafré pages du lieu de Maurellas icy pnt et à ses héritiers la vente à luy faite par le couvent des Pères Carmes de Céret d'une metterie scize au terroir de St Jean de Pla de Cors lieu dit Vilarzell apellée le mas den Reig et anciennement den Puig de Villarzell avec ses terres et pocessions par acte reçu par le not. soussigné le 14 mai 1713 sauf le droit audit prieuré et censives accoutumées et pour une piesse de terre bois ribe de deux ayminates des dépendances dudit mas den Reig en trois sols d'argent de censive et la directe confessant audit nom avoir reçu dudit Justafré pour toutes censives et droit de lods de ladite piesse de terre bois de deux ayminattes audit prieuré apartenants pour raison dudit mas et piesse de terre à l'occasion de ditte vente en présence du not. soussigné et témoins .... en monnoye d'argent réellement comptée 20 livres monnoye de France faite grace du restant ... fait quittance et louisme ... Estienne Justafré a signé : Esteba Justafré.


3E49/37 - Manuel et table, 1716 . Justafré Quirch fol. 76.
F° 76 v°. Le 25 avril 1716 à Céret ... Joseph Baixes pages du terroir de l'Albera et Françoise Baixes et Planas son épouse de leur bon gré confessent et déclarent devoir à Quirch Justafré pages dudit terroir icy pnt la somme de 137 livres 13 sols et 4 deniers France à raison de 3 r. argent chacune lesquelles leur a prétées gratuitement en argent comptant ... et luy en font quitance ... ils le rembourseront d'ici deux ans ... Félix Companyo nott.

3E49/40 - 1720 et 1721. Manuel et table.

1720 JUSTAFRE Etienne fol. 31 Pas d'acte au nom de Justafré à ce folio !

JUSTAFRE Jacques fol. 180. 181.
180. Le 9 avril 1720 ... Bernard BOSCH pagès de Llauro héritier universel de Jacques BOSCH pagès et baille dudit lieu de Llauro ... vend à Jacques JUSTAFRE brassier de Oms une pièce de terre vigne et garrigue à Llauro au lieu de l'oratori ...
181. Même jour. Reconnaissance de la somme (censal) de Justafré à Bosch.

JUSTAFRE Galdérich fol. 252
Le 31 mai 1720 ... Joseph PUJOL pagès de Oms vend à Gaudérique JUSTAFRE brassier de Oms un morceau de terre champ à Oms au lieu dit lo champ del Colomé ...

1721 JUSTAFRE Estienne fol. 118
Le 30 octobre 1721 ... Estienne JUSTAFRE pagès de Moreillas ... vend une pièce de terre champ sise à St-Jean-Pla-de-Cors lieu-dit St-Jordi à Joseph CABRELLACH pagès de Céret ... pour 230 livres France ...

JUSTAFRE Michel fol. 136
Le 14 décembre 1721 ... Michel JUSTAFRE pagès de St-Jean-Pla-de-Cors déclare avoir reçu de Marguerette SURRIVAS veuve de Guillaume SURRIVAS brassier des Bains d'Arles 66 livres France ... pour acte d'obligation du 21/11/1717 retenu par le notaire soussigné ...

3E49/42 - 1722-1725. Minutes et tables.

Folio : 450 Contrat de mariage du 8 février 1724 :
Sur le mariage ... entre Raimon Esglesias brassier de Montesquiu fils ... de Emanuel ESGLESIAS brassier dudit lieu de Montesquiu vivant et de Marguerite ESGLESIAS conjuges deffuncte d'une part ; et de Marguerite JUSTAFRE donselle, fille ... de Quirch JUSTAFRE brassier du lieu de l'Albera et de Madelaine JUSTAFRE conjuges vivants d'autres part ... Marguerite JUSTAFRE faisant de volonté desdites personnes, de sébastien AYRON son beau-frère et d'autres parents et amis ...
Futur reçoit une donation de son père
Future reçoit de son père : Cent nonante huict livres france et autre part un habit nuptial ... et une caisse de fulle à serrure et clef ...
Elle apporte ses biens meubles et immeubles présents et à venir ...
... la dite future épouse est mineure de 25 ans majeure néanmoins de 18 Renonce au bénéfice de sa minorité avec serment.
Contrôlé à Céret le 14 février 1724.

Folio 99 : Contrat de mariage du 1er juin 1722 de Joseph DULSET mariscal à forge à St-Jean-Pla-de-Cors ... et Anne JUSTAFRE ... fille de François JUSTAFRE brassier à Oms défunt et de Françoise conjugues vivante ... présence de Gaudérique JUSTAFRE son frère, Michel JUSTAFRE son oncle ...

3E49/43 - Année : 1746-1749. Minutes et tables.
Testaments 1746-49 : Néant.. Capitols idem : Néant. Vu le 10 août 94.


3E49/44 - Manuel et table, 1761. Joseph Companyo-Llombarda et Louis Companyo,
cf 3E40/604. Notaires associes.
Testament : Justafré Julien, fol. 415-417.
Justafré Estienne fol. 251 ; Justafré Julien fol. 414 ; Justafré Catherine fol. 414 ;

Fol. 414. Testament. Le 25 octobre 1761.dans le terroir de Las Illas ... Julien Justafré brassier hbt dudit terroir lequel deteneu malade dans son lit de maladie corporelle sain de ses sens aÿant bonne mémoire et avec ferme et sincère parole a dit vouloir faire son testament nuncupatif écrit et a déclaré sa volonté dernière en présence desdits témoins ...
... faire enterrer le cadavre de Catherine Justafré et Erra epouze dudit testateur tout de même qu'il a disposé pour son cadavre et de luy faire dire vingt-cinq messes dans l'an après le deceds de laditte son épouze et cela seulement au cas qu'elle portera le nom dudit testateur et non autrement car si elle convole en secondes noces lesdits institués et substitués seront déchargés de la faire enterrer et de luÿ faire dire lesdittes messes.
Plus avant ledit testateur veult et ordonne que ses dettes, maux et charges soient paÿées et acquittées par les dits ses héritiers ou par le jouissant de ses biens. C'est la volonté dernière dudit testateur. Laquelle il veut valoir par testament ...
Le présent testament ainsi dicté et rédigé sans intervalle a été leu audit testateur et publié par moy ... de Jacques Barris bracier, de Jean Marti et de Jean Donat braciers de Las Illas témoins desquels ... J. Companyo-Llombarda notaire. Contrôlé à Céret le 31 décembre 1765. Receu 1 livre 19 sols et insinué le même jour. Receu ...


Jean-Baptiste ANGLES

3E49/47 - 1699-1772
Répertoire chronologique des manuels de Joseph ANGLES y ROYROS (1699-1750), de Joseph ANGLES-COSTE (1750-1763) puis de Jean-Baptiste ANGLES (1771-1772)

Fin du registre : Index des communs et Mineurs.
Senyor de Las Illes fol. 51. 52. 73. 204. 209.

Manuel de 1699-1700. L'encre traversant le papier et les mentions étant serrées, la consultation de ce registre est pénible.
Au 17 mars 1742, nous n'avons pas de testament de Pierre JUSTAFRE.
Il y a ni contrat de mariage ni testament.

1712 (f° 51) Vente de jardin et rocher faite par François JUSTAFRE à Jean MAS de Las Illes pour 44 livres le 10 avril. Clé le 23 dudit.
F° 52 ?
F° 73. 1714. Quittance de lods de 91 livres 13 sols 4 deniers faite par Joseph COMES pro[cureu]r de don Pierre d'Ardena d'Heruault Sr de Las Illes à Jean COSTA fils de Céret led. jour (24 juillet 1714). Clé le 25 dudit...
F° 204. 1744. Vente d'une terre faite par Jean MAS et COSTELLA de Montesquieu à Jean GUISSET de Las Illes le 3 décembre 1744 pour 450 livres. Clé le 10 dudit ...
F° 209. 1746. Vente d'un herm faite par Pierre JUSTAFRE à Jaque MAS de Las Illes le 4 mars pour 140 livres . Clé le 10 dudit...
F° 209. 1746. Sr de Maurellas. Vente de plus value d'un jardin faite par Estienne FORCADA à Estienne JUSTAFRE de Maurellas le 25 mars pour 99 livres. Clé le 1er ...

1750. Quittance de 198 livres consentie par Pierre MAS masson de Céret au profit de Marianne JUSTAFRE veuve de Jacques MAS de La Selva sa belle-soeur du 9 dudit (octobre). Clé le 14 dudit.
1753. Cession et transport d'une rente constituée de 7 livres en pension concentie par Jaques MAS fils à Pierre MAS son père brassier du terroir de Las Illas du 7 dudit (mai). Clé le 15 dudit.

Pour 1762, les noms sont écrits dans la marge.
1762
Vente de partie d'une maison scize au lieu de VIVES en directe du Sei(gneu)r dud. lieu consentie par Michel JUSTAFRE et Eliasbet RIBERAT son épouse et par autres au profit de Jean QUINTA pagès de Vives pour le prix de 220 livres ... le 1er mai 1762. Clé ledit jour...

Vente d'un champ de trois cartonnates scize au terroir du Volo lieu dit Al camp de Peire en directe de Mr CANDI Seigneur du Volo consentie par Gérome FRANCES au profit de Michel JUSTAFRE brassier de Saint-Jean-Pla-de-Cors. Pour le prix de 66 livres du 22 août 1762. Clé le 26 août 1762.

Donation d'une rente constituée d'onze livres au capitale de 220 livres consentie par le très révérend Me Jean ALBIAC prêtre ... curé de St-Jean-Pla-de-Cors au profit de Marie XAUBET et à Jean JUSTAFRE d'une rente constituée ou censal de pencion annuelle d'onze livres et au capitale de 220 livres du 29 août 1762. Clé le 31 dudit...

1763
Pas de Justafré en 1763. Se termine ainsi : "Fin des actes reçus par Me Joseph ANGLES COSTE Notaire mort le 12 juillet 1763. R. in pace.

1771. Suite des actes et contrats reçus par moy Jean-Baptiste ANGLES COSTE ... notaire royal de Céret.

Vente de la plus value et droit de racheter, d'un champ, par Pierre PARAYRA à Michel JUSTAFRE du lieu d'Oms du 10 septembre 1771. Clé le 12/09/1771.

Reconnaissance de censal par Etienne JUSTAFRE au couvent des Carmes de Céret du 10 février 1772. Clé le 20/02/1772.

Quittance par Michel JUSTAFRE à Pierre JULIA du 29 mars 1772. Clé le 30 dudit.

... FIN DU REGISTRE.

Jean COMPANYO-BOMBES. Etude de : Céret

3E49/50 Répertoire chronologique des actes., 1758-1793
Répertoire des actes de Me Jean COMPANYO BOMBES notaire royal de la ville de Céret, mais aussi de ceux pris par différents notaires à commencer depuis le 10 septembre 1758 ...

1759
Quitance de censal consentie par le sieur Jean COSTA en faveur de Michel JUSTAFRE du 28 octobre ...
1760
Vente consentie par Jacques CODERECH en faveur de Michel JUSTAFRE du 30 décembre ...
Obligation consentie par Gaudérique JUSTAFRE en faveur de Cosme PUIG du 31 décembre ..
1763
Recon. de censal consentie par Marie et Gaudérique JUSTAFRE en faveur des mère et fils COSTA de Montoriol du 16 mai... N° 68
Testament de Marie JUSTAFRE veuve de Gaudérique JUSTAFRE brassier d'Oms du 16 mai n° 70.
Obligation consentie par Gaudérique JUSTAFRE en faveur de Jean PUIG du 24 octobre ... n° 152
1764
Obligation consentie par Michel JUSTAFRE en faveur du sieur Pierre GASC ... n° 39
Obligation de payer une rente à la communauté de St-Jean-Pla-de-Cors consentie par Michel JUSTAFRE à ? de Pierre COMES... du 26 mars 1764
Bail à ferme pour quatre années par Jacques et Gaudérique PARENT ffrères au profit de Michel JUSTAFRE ... le 11 novembre... n° 140
1765
Bail à ferme du logis du lieu de Las Illas consenti par Jacques BARRIS consul au profit de François BARRIS .. le 27 décembre ... n° 4 [année commence le 25 décembre]
Revente consentie par Michel JUSTAFRE au profit de Ferreol PAGES...le 2 juin 1765...n° 142
1766
Obligation consentie par Estienne JUSTAFRE au profit de Pierre FONTA ... le 20 avril n° 97
idem par Michel JUSTAFRE au profit de Michel PARENT ... le 17 juin n° 130.
1768
PUIG dit Pia à JUSTAFRE
Vente consentie par Jacques PUIG dit Pia en faveur de Michel JUSTAFRE tous d'Oms ...
Contrat de mariage entre Honoré TAULERA et Marie JUSTAFRE du 24 mai n° 57
1769
Quitance consentie par Me Jean-Jacques PARENT adjudicataire général des fermes du roy en faveur du sr Pierre JUSTAFRE le 5 février 1769 n° 20
1770
Quittance consentie par François DEJAULA et autre François DEJAULA père et fils en faveur de Michel JUSTAFRE le 8 juin 1770 N° 102.
1771
Quittance consentie par François DEJAULA et autre François DEJAULA, en faveur de Joseph JUSTAFFREde Las Illas Le 3 novembre 1771 n° 200.
1772
Vente par Michel JUSTAFRE ET MONTAGUT à Michel JUSTAFRE ET MOURET le 8 juin 1772 N° 108
Quittance de censal par François BOSCH à Michel JUSTAFRE ET MONTAGUT le 1er juin 1772 n° 110
Vente d'un vigne par Joseph JUSTAFRE à Martin FORGAS le 6 juin 1772 N° 119.
[Par acte du 27/12/1773 (année débute le 25/12) Martin FORGAS est dit d'Oms]
Quittance par Raphael FABRE à Jean JUSTAFRE tous d'Oms le 16 juin 1772. N° 120.
Contrat de mariage entre Jean PAYRO et Marie JUSTAFRE le 24 octobre 1772. N° 161.
1774
Recon. de censal par Gabriel JUSTAFRE à Luc MANENT tous d'Oms Le 28 décembre 1773. N° 4
Quittance par Joseph JUSTAFFRE cordonnier à Martin FOURQUES tisserand tous d'Oms le 10 janvier 1773. N° 14.
1775
Raport fait par Estienne JUSTAFFRE et Alexis OSSIET à la requête de Jacques FRAIXE et Pierre MACABIAS d'un champ et garriga le 15 janvier 1775 N° 14
Vente par Jean CODERCH à Michel JUSTAFRE prix 88 livres le 17 septembre 1775 N° 126
vente à rachat par Antoine et elisabet MONTRAGAS à Michel JUSTAFRE ... prix 44 ... le 19 septembre 1775 N° 129.
1776
Vente par Antoine MONDRAGUE et Elisabet SUNYER, à Michel JUSTAFFRE ... prix 26 livres. Le 10 mars 1776. N° 39.
Conseil général des hbts de Las illas au sujet de la maison curialle le 9 juin 1776 n° 81
Afferme par les consuls de Las illas du cabaret à Antoine ARNAUD prix 20 livres. Le 9 juin 1776. N° 82.
1777
Vente du tiers des raisins qui proviendront pendant cinq années dd'une vigne au terroir de Montoriol consentie par Galdérich JUSTAFRE en faveur de Mathieu SOBRAQUES prix 90 livres. Le 25 janvier 1777. N° 25.
Bail à ferme pour 5 années consenti par Mathieu SOBRAQUES à Galdérich JUSTAFRE pour le prix de trois charges de vin par année estimé à 8 livres la charge. Fol. 207. Du 25 janvier 1777. N° 26.
Contrat de mariage entre Sébastien CODERECH et Marie JUSTAFRE. Le 26 janvier 1777. N° 29.
Contrat de mariage de Pierre SELLES et Margueritte JUSTAFRE. Le 26 janvier 1777. N° 30.
Vente consentie par Galderich JUSTAFRE en faveur de Jean AIMERICH prix 48 livres. Le 26 janvier. N° 31.
Revente consentie par Michel JUSTAFRE et MOURET en faveur des mariés Martin PARENT et Marie MANDRAGAS l'engagement fut fait l'année 1775. Le 16 février 1777. N° 41.
Vente consentie par idem pour le prix de 40 livres. Le 16 février. N° 42.
Vente par Pierre PARAIRA MONTSERRAT à Michel JUSTAFRE ET MOURET pour le prix de 88 livres. Le 28 octobre 1777. N° 207.
1778
Bail à ferme pour une année du logis et cabaret de Las illas consenti par les consuls de idem en faveur de Michel JUSTAFRE pour le prix de 49 livres 10 sols. Le 2 janvier 1778. N° 1.
Quitance par sr Pierre GASC aux héritiers de Michel JUSTAFRE de la somme de 45 livres... Le 1er février 1778. N° 19.
Bail à entreprise pour les réparations à faire à la maison curiale de Las Illas consenti par le sieur curé et consuls de idem en faveur de Simon DOMENJO pour le prix de 100 livres. Le 19 février 1778. N° 29.
Vente par Gaudérique et Jean JUSTAFRE à Michel JUSTAFRE ET MOURET le prix 66 livres. Le 8 février 1778. N° 35.
Quittance par Pierre CELLES et Margueritte JUSTAFRE mariés à Baudile LLINAS de la somme de 220 livres. Le 15 mars 1778. N° 43.
Reconnaissance d'un censal de 260 livres en principal par Pierre GUISSET à Pierre JUSTAFRE. le 27 avril 1778. N° 64.
Idem de 80 livres en principal par Paul LAPORTE à Pierre JUSTAFRE. Le idem n° 65.
Idem de 160 livres idem par Pierre MAS à idem . Le idem n° 66.
Quitance par Joseph LAPORTE à Pierre JUSTAFRE de la some de 57 l. 10 sols. Ledit jour. N° 67.
Quitance par Paul LAPORTE à Pierre JUSTAFRE de la somme de 66 livres 14 sols. ledit jour. N° 68.
Quitance par Marc LAPORTE à Pierre JUSTAFRE de la somme de 57 livres 10 sols. Ledit jour. N° 69.
Quitance par Pierre MAS et Marguerite LAPORTE à Pierre JUSTAFRE de la somme de 57 livres 10 sols. Ledit jour. N° 70
Vente aux enchères par Pierre JUSTAFRE à autre Pierre JUSTAFRE pour le prix de 4à livres. Le 27 avril 1778. N° 71.
Quitance Gauderique JUSTAFRE à Jean AYMARICH. Le 28 décembre 1778. N° 212.

[L'année se termine ici au 31 décembre 1778 pour reprendre au 1er janvier 1779 ; vérifier pour les années précédentes !]

1779
Bail à ferme Jean MARTI consul de Las illas à Michel JUSTAFRE prix et somme de 63 livres dix sols. Le 3 janvier 1779. N° 1.
Recon. d'un censal de 90 livres en capital consentie par Gaudrique JUSTAFRE et Jean JUSTAFRE à Michel JUSTAFRE. Le 28 décembre 1779. N° 179.
Du 30 décembre 1779. N° 183. Bail à ferme des cabarets de Las Illas consenti par els sieurs consuls à Joseph TOCABENS prix 123 livres.
1780
Du 2 janvier 1780. N° 1. Bail à ferme pour une année du logis et cabaret de las Illas consenti par les sieurs consuls en faveur de Michel JUSTAFRE pour le prix de 49 livres dix sols.
Quittance consentie par le sr PIerre GASCH aux héritiers de Michel JUSTAFFRE de la somme de 45 livres 1 sol et 6 deniers. Le 1er février 1780. N° 19.Du 20 avril 1780 N° 52. Vente par Gaudérique et Jean JUSTAFRE à Baudile LLINAS prix 36 livres...
Du 24 avril n° 55. Quittance par la dame de Céret à Jacques JUSTAFRE prix 85 livres 13 sols 4 deniers...
Du 30 avril 1780 n° 58. Vente par Pierre PONS et Marie JUSTAFRE à Jean GASPAR prix 33 livres...
Du 30 avril 1780 n° 60. Quittance par Joseph COSTA à Pierre PONS et Marie JUSTAFRE prix 55 livres...
Du 18 juin 1780 n° 90. Vente par Pierre JUSTAFRE mineur à Joseph TOCABENS prix 40 livres...
1781
Du 28 janvier 1781 n° 18. Obligation de 126 livres par Gaudérique et Jean JUSTAFRE à Mathieu SOBRAQUES...
Du 28 idem n° 19. Bail à ferme pour 4 années par Mathieu SOBRAQUES à Gaudérique JUSTAFRE moyennant trois charges de vin par année estimé à 8 livres la charge...
1782
Du 2 avril 1782 N° 40 Fol. 62. Vente par Gaudérique JUSTAFRE à Michel JUSTAFRE prix 165 livres...
Du 2 avril 1782 N° 41 fol. 64. Quittance par Sébastien CODERCH à Gaudérique JUSTAFRE prix 88 livres...
Du 13 mai 1782 N° 56 fol. 79. Vente par François PONS et Thérèse JULIA à Michel JUSTAFRE, prix 38 livres...
1783
Du 2 mars 1783 n° 43 fol. 65. Quittance par François JUSTAFRE et Marie PUJOL mariés à Joseph CALVET prix 200 livres...
Du 29 décembre 1783 n° 165 fol. 223. Vente par Gaudérique JUSTAFRE à Joseph MIRAPEIX prix 28 livres...
1784
Du 2 février 1784 n° 191 fol. 253. Vente de plus value par Gaudérique JUSTAFRE à Anne-Marie SAGALA et MISERUGER. Prix 292 l. 10 s.
Du 8 décembre 1784 n° 334 fol. 428. Quittance par François JUSTAFRE et Marguerite PUJOL mariés à Joseph CALVET...
1785
Pas de Justafré.
1786
Du 2 février 1786 n° 177 fol. 229. Contrat de mariage de Joseph JUSTAFRE et Margueritte ARNAUDIES. Clé à Céret le 4 dudit Reçu 4 l. 10 s. Insinué au tarif le même jour. Reçu 3 l. Le my 100 ème Renvoyé l'événement arrivant.
1787
Pas de Justafré.
1788 à 1791
Pas de Justafré. --------------------------- Fin de 3E49/50.


3E49/51 - Répertoires d'actes notariés ... diverses seigneuries dont dépend le terroir de Céret ... 1549-1730. Notaires divers.

* Crisostom Companyo, Joan Companyo et autres notaires...
Table : Justafré Fra[n]ces 14 ; 20.

* Notas dels manuals de Crisostom Conpanyo y de Joan Conpanyo nott de Céret ÿ de altres assi notats p. trobar moltes senÿores a qui espectan ab los tenets se son poguts trobar recopilats a 20 febre 1668.
Fr[]s Llautart not.
F. Ques nott.
Fr. Trinxes not.
Joan Mas not.
Crisostomo Co[]panyo not.
Joan Conpanyo not.
Félix Companyo nott. [ce dernier a ajouté son nom à la liste, encre différente.]

Suivent des actes de 1612, 1613 ...

Fol. 15 - Joan Mas manual 1549, 1550, 1554 ...
Fol. 25 - Escripturas de Francisco Llautart nott. 1612 ...
Fol. 87 - Joan Companyo 1690 ...

Observations : Il n'est pas question de Las Illas. Des actes concernent St-Jean-Pla-de-Corts, Oms, Maureillas, Reynes, Montesquieu, Riunogues ... Les références citent des actes à consulter dans les manuels. Il n'y a pas de date pour le François Justafré cité dans le premier index alphabétique. L'autre mention de Philippe Justafré l'a été par hasard. L'ensemble montre quels sont les notaires qui se sont succédés dans cette étude.


Au dos du folio 35 : pour l'année 1623. Concerne Joan Crisostomo Companyo not. (f° 31).
Sacrista de Ceret. Tenet Justafré.
Lluisme fet Falip Justafré de una vinia a la cerra galbaxan [transcription approximative]. 63

3E49/55 - Manuel et table, 1763. (Voir 3E40/606).

Justafré Michel fol. 116, 409.

3E49/55. F° 116 Le 4 avril 1763 ... Pierre Mas maçon hbt à Céret reconnait avoir reçu en argent comptant de Michel Justafré brassier hbt au terroir de Las Illes la somme de six pistoles d'or à raison d'onze livres France pièce ... pour ppareille somme léguée par Marguerite Justafré sa mère en secondes noces ép. de Pierre Justafré baille de Las Illas et en première noces ép. de Jacques Mas de La Selve avec son ttt passé devant moÿ notaire soussigné le 29 9bre 1758 ... quitte ledit Michel Justafré ... L. Companyo notaire. Justafré

F° 409 . Le 8 décembre 1763 ... Jean Guisset brassier hbt à Las Illas a vendu et à toujours à Michel Justafré pages habitant Las Illas ... une maison size au terroir dudit lieu de Las Illas nommée Lo Pra dels Llops. Plus encore toutes et généralement quelconques les terres et possessions soient en champs et jardin dépendantes de ladite maison situées audit terroir de Las Illas de la contenance [... ?] dans les confrontations suivantes confrontant ladite maison avec lesidtes terres et pocessions, et les dites pocessions et terres confrontent d'orient avec Joseph Justafré dudit terroir de Las Illes avec Joseph Mas du lieu de La Selve du Midy avec le terroir de la ville de Massanet-de-Cabrenys, du couchant avec le terroir de la ville de Céret, et de septentrion avec ledit terroir de Céret et avec terres du Sr Antoine Angles de Céret, et avec autres [... ?] la clause de constitut saizine et pocession cession de tout droit et actions sauf et réserve la ? seigneurialle à Messire le comte de DArnius et Taverner censives et droits seigneuriaux donner et payer ... des quels droits ledit Guisset vendeur c'est démis et dépoullié au profit dudit Justafré ... vente moyennant le prix de 50 pistoles d'or à raison d'onze livres France pièce. Déclare avoir reçu cette somme de Justafré en argent comptant ... quitte ledit Justafré ... luy en fait quittance ... L. Companyo notaire. Justafré

3E49/55. F° 410. Le 8 décembre 1763 ... Jean Mas surnommé Costella hbt au lieu de Surede a vendu au profit de Jean Guisset brassier hbt Las Illas "une pièce de terre champ et bois tout contigu scize au terroir dudit lieu de Las Illes nommé La Figarola et partie de La Solana d'en Costella de la contenance en y louée dans les confrontations suivantes. Confrontant d'orient avec ledit Jean Mas marques mises entre eux au moien des croix qui sont sur le roc a pich de [musreau] , du midy avec ledit Mas torrent dit dels Oms au milieu et du midÿ encore avec les héritiers de Pierre Guisset, du couchant avec le dit Jean Guisset et Jacques Mas de La Selve, et de septentrion avec ledit Jacques Mas serrat avall jusques à la rivière de Las Illes qui decend de Las Salines et de la ribera amont jusques au fonds d'une piéce de terre pred appartenant au dit vendeur auquel endroit se fera une croix à un roch ferme et de là jusques et tout droit à la première croix qui se trouve du costé d'orient et ce fait avec la clause de constitut saizine et pocession cession de tous droits et actions sauf et réserver la redevance seigneurialle à Messire le comte de Darnius et tabarne seigneur dudit lieu de Las Illes aux censives et droits seigneuriaux donner et payer accoutumés suivant les terriers. Des quels droits ledit vendeur s'est démis ... que dit Mas se réserve dix chênes qui sont marqués pour couper pour compte des entrepreneurs de la fortification de Bellegarde, plus avec pacte que dit Guisset payera chaque année à son terme audit seigneur le comte de Darnius une mesure de avoine en aÿde des censives que dit Mas fait audit seigneur.
Plus avec pacte que dit Guisset et pdt le terme de quatre années à commanser du jour de la Noël prochain laissera prendre à Joseph Vinÿes cordonnier de Céret la 3ème partie des grains qui se cueilliront à ladite pièce de terre vendue et la moitié des glans desdits bois, et cette vente fait moyennant la prix et somme de 1200 livres France ... Il a reçu 600 livres en présence du notaire et des témoins en espèces d'or et d'argent réellement comptée, 300 livres en argent comptant avant ces préentes à son contentement ... et les restants 300 livres ledit Guisset promet ... paÿer de ce jourd'huy à trois mois prochain venant, en paix sa ns dilation sous la peine de tiers ...
J. Mas L. Companyo notaire.

3E49/55. Justafré Gauderich fol. 132, 134.

F° 132 Le 11 avril 1763 ... Gaudérique Justafré brassier hbt Oms a vendu à toujour à Cosme Puig pages hbt Oms la plus vallue et droit de racheter de luy même et de Bonaventure Sobraques pareur du lieu de St Marsal et des hériteirs de François Sobraques en son vivant bracier de St Marsal une pièce de terre vigne située à Montauriol à Picateras d'environ trois aym. dont Cosme Puig tient engagé deux aym. par acte devant Louis Companyo le 1er février 1754, autre acte de vente et de rechat retenu par le même notaire le § ... et consentis par ledit Gaudérique Justafré et Marie Justafré sa mère, et lesdits frère Sobraques une aym. comme il conste par acte de vente à rachapt de ladite aym. consentie par lesdits mère et fils Justafré au profit desdits frères Sobraques par acte devant ledit notaire Louis Companyo le 1er février 1746 [sic] ... censal ...

3E49/55. F° 134 Idem Gaudérique vend à Puig une partie de maison consistant en un appartement depuis la terre jusqu'au toit appellé La Sala ensemble avec le four cossi et degrés tout attenant ensemble avec un petit espace de terre jardin de la même largeur dudit appartement jusques à la confrontation d'Aniol Vizern ... pour prix de 200 livres France ... Puig se retient de cette somme 151 livres en payement de pareille somme due par Justafré au profit de Puig - voir obligation retenue par Me Jean Companyo Bombes not. le 31 decembre 1759. Annulation de l'obligation ... Justafré reçoit 49 livres en argent réellement compté ... Justafré "luy accordant en outre le droit de prélation de fatigue en cas de vente de plus vallue pacte entre parties arretté que ledit Puig lorsqu'il voudra habiter laditte maison ou l'affermer en ce cas il sera obligé de fermer à ses fraix et dépends toutes les ouvertures ou portes de communication de laditte maison. " Fait et passé ... J. Companyo Llombarda not.


3E49/55. Justafré Estienne fol. 306.

F° 306. Le 19 septembre 1763 ... Estienne Justafré pages hbt Maureillas vend à toujours au profit de Jean taulere bracier hbt même lieu une pièce de terre garrigue à St Martin del Feouneillar, al Sim del pla de larque, de ... luy appartient comme a père et légitime administrateur de la personne et biens d'Antoine Justafré son fils pour le profit duquel il vend ladite pièce qui ne luy portait aucun profit ny revenu ... Prix de la vente : 104 livres 10 sols mon. de France ... A reçu la somme de Taulère.
J. Companyo Llombarda


3E49/55. Justafré Gabriel fol. 389.
F° 389. Le 28 novembre 1763 à Montesquiu ... Gabriel Justafré bracier de Montesquiu en qualité d'usifr. et cas doteaux de Marie Justafré et Marti son épouse confesse avoir reçu de Joseph Marti son beau-père la somme de 100 livres m. de Fr. ... à compte de la dot promise cm par Me Bordas not. l'année 1751 ... quitte ... J. Companyo Llombarda


3E49/55. Justafré Pierre fol. 398, 402, [409 -> Michel Justafré].

3E49/55. F° 398. Le 27 novembre 1763 à Céret ... en personne Bonaventure Cardonne pareur hbt Massenet de Cabrenys royaume d'Espagne en Catalogne dioc. de Géronne a vendu à toujours au profit de Pierre Justafré pages hbt Las Illas deux livres monnoye de France de censal que ledit Cardonne s'oblige de donner payer et ? tous les ans audit Pierre Justafré en sa propre maison tous les ans tel jour que ce jourd'huy et commenser à faire le premier payement le 25 9bre de l'année prochaine 1764 et ainsi en avant tous les ans ... moyennant le prix et somme de 40 livres mon. de France remise à Cardonne ... quitte ledit Justafré luy en fait quitance ...
Pierre Justafré Bonaventura Cardona
L. Companyo notaire.
3E49/55. F° 402 Le 27 novembre 1763 ... Pierre Justafré pages hbt Las Illes mari et usufr. des biens et cas doteaux de Marie tamesa son épouse confesse avoir reçu de Pierre Tamesa pages hbt Céret son beau-père d'une part la somme de 145 pistoles d'or à r. d'onze livrres France pièce, et d'autre part deux habits nuptials de la même manière qui se trouvent stipulés dans le cm , et encore 21 livre pour une caisse avec serrure et clef non portée ny promise par ledit cm ; somme et habits promises payés par Pierre Tamesa et Jacques Tamesa père et fils à la dite MArie Tamesa leur fille et soeur respective avec le cm devant moy notaire soussigné le 16 may 1758 ... déclare avoir eue et receue. ... L. Companyo notaire.


3E49/55. Communs. Université de Montesquiu assamblée fol. 390.

Testament : de Roque Pierre Jean Prêtre fol. 318.
Fol. 318. Le 26 septembre 1763 à Céret ...Je rév[]rent Pierre Jean de Roque prêtre et curé de Las Illes sain d'esprit entendement mémoire et bon jugement, je fais ordonne prononse et dicte au notaire soussigné en présence des témoins le présent mpn dernier nuncupatif testament et ma dernière volonté de la manière suivante.
Primo je recommande mon âme à Dieu Jésuchrist notre seigneur. Je veux être inhumé avec l'assi[s]tanse de quatre prêtres et au simetière de ladite parroisse de Las Illes et je nomme pour mes exécuteurs testamentaires le Rd M. Joseph Anglés prêtre bénéficier de Céret et Sr Antoine Anglés pages dudit Céret.
Plus je veux me soient dites mes honneurs funèbres avec la même assi[s]tance de quatre prêtres le même jour de mon décés si faire se peut ou le lendemain et à ladite église de Las Illes.
Plus pour repose de mon âme je veux et ordonne me soient dites deux cens messes basses célébrables aux églises que bien s'en sera à mes dits manumisseurs et dans quatre mois après mon décés laissant de mes biens la rétribution ordinaire et accoutumée même je veux me soit dit la nouvaine consécutivement après les honneurs funèbres.
Et en tous les restants mes biens meubles et immeubles noms [?] droits crédits et actions universelles en quelque lieu qu'ils soient et existent et me puissent appartenir à présent et à l'avenir le faie et institue mes héritiers universels à Dame Rose de Roque épouse de Sr François de Roque ma belle-soeur, aux sieurs Louis de Roque et Jean de Roque mes neveux et fils communs de dits François de Roque et Rose Roque mariés pour par egales parties portions entre eux faisables pour en faire chacun les plaisirs et volontés à condition pourtant que mes dits héritiers ne pourront rien demander à dit Sr François de Roque et Jacques Roque père et fils et mon frère et neveu respectif de ce qu'ils me doivent et qui sont obligés ne payer pour terre titre cause et raison que ce soit de quoÿ je les en fais leg particulier déclarons que le debet peut monter à la somme de cent livres.
Et c'est mon dernier nuncupatif testament lequel ... lu et publié en présence des mêmes témoins ... présences de Me Pierre Rodor prêtre bénéficier de Céret, de Sr Pierre Santol pages, Sr Pierre Bonet M. apoticaire, Melquior Llobet brassier, Sr Sébastien Borrallo étudiant en théologie et Bonaventure Taulera M. cordonnier tous habitants audit Céret témoins sur ce requis soussignés avec dit Sr testateur de ce enquis et moy Louis Companyo not. faisant tant en mmon nom que pour celluy de Me Joseph Companÿo Llombarda not. mon confrère.
Jean Pierre de Roca p[]tre curé de Las Illas.
Rodor prêtre et diacre Santol
Pierre Bonet Sébastien Borrallo
Llobet
Taulera L. Companÿo notaire.

[Pas de mention d'enregistrement. Un chercheur a marqué en marge : 2 exécuteurs testamentaires ou manumisseurs, 3 héritiers universels, 6 témoins.

Monastère St-Pierre de Camprodon. Recherches une mention sur la Figuère de Las Illas.
3E49/167 à 169.

Carton de 3E49/156 à 170, vu le 23/02/95.
167 : Néant.
168 : Néant.
169 : Néant.

3E49/170 : Registre du terroir de l'Albère.

Le 26 avril 1765 dans la ville de Céret au présent greffe ont comparu Martin TARRES consul en premier rang du lieu et terroir de l'Albéra, et André BES bracier hbt dudit terroir prohom élu et nommé à la place de Pierre TOCABENS second consul dudit lieu et terroir lequel n'a pu procéder à l'estimation cy après à cause de la parenté qu'il y a entre luy et le damnifiant dont sera cy après parlé ... le bayle dudit lieu se trouvant absent ... réquisition de Come SERRAMITJA brassier dudit terroir ... fermier faiasnt tant pour luy que pour Jean VERDAGUER son principal, à une pièce de terre champ semée de bled métail d'orge et de poids propre dudit Verdaguer et semée par ledit Serramitja scize audit terroir de l'Albera à l'endroit appelé la monjetera de la cont. d'env. demy ayminatte de terre ... afin d'estimer le dommage causé audit bled métail, orge et poids par bétail bouhi, et par des chèvres ... ont estimé ... le dommage causé au bled metail par manjedis et rongadis ertrapeig desd. bêtes à corne et chèvres à 19 picotins de bled metail, celuy causé à l'orge à trois picotins, et ... aux pois à dix-huit picotins, ledit Serramitja se réservant tout autre dommage causé par des cochons par des bourriques et par des brebis que ledit Serramitja a déclaré se réserver lequel dommage n'en pas compris à ladite estime ainsy que lesdits consul et prohom l'ont dit et déclaré ... donne la décharge de laditee estime à Michel Justafré pagès hbt audit terroir de l'Albéra pour avoir surpris lesdites bêtes à corne dudit Michel Justafré qui causoit ledit dommage le 22 du courant, et ses chèvres le 23 de ce même mois ... Contrôlé à Céret le 28 avril 1765. J. Companyo-Llombarda.


3E49/76 - Carton 3E49/67-76

Albera Vente de plus value d'un champ sciz au terroir de l'Albére par Jean Blasi à Joseph Llarguet pour la somme de 165 livres ... Félix Companyo not. le 15 9bre 1726.
Montesquiu Echange faite par Jean et Anne Justafré mariés et Pierre Falgues demts à Montesquiu une garrigue pour une vigne située audit terroir, estimé les deux à 200 livres... Félix Companyo le 21 mars 1728.
Montesquiu Vente d'une vigne ... Montesquiu ... consentie par Saturnin Blaÿ de Montesquiu à Michel Justafré de l'Albère pour 231 livres passé ? not. le 23 janvier 1735.
Montesquiu Vente d'une maison à Montesquiu directe du seigneur dudit lieu par Jacques Oriol du Boulou à Michel Justafré de l'Albère pour 132 livres Angles not. le 10 juin 1736.
Montesquiu Vente d'un champ ... Montesquiu directe du seigneur ...consentie par Pierre Justafré de Las Illes à François Balls de Montesquiu pour 132 livres per Angles not. als 17 9bre 1754.
Montesquiu Vente d'un herm sciz à Montesquiu ... par Jean, Anne et Gabriel Justafré, père, mère et fils, de idem à ? d'Agullana pour 99 livres Louis Companyo not. le 20 janvier 1765.


3E49/84 - Carton avec 3E49/83-96.
Justafré Fran fol. 35.
Justafré Miquel fol. 69.. Mais le cahier commence seulement au folio 271 !

3E49/87
- 1er cahier du terrier de La Canonge commencé le 6 7bre 1781.
Quinta Michel de Vives fol. 14.

- 2ème cahier du terrier de la Canonge. 1783.
Joseph Tamezea fol. 36.
Justafré et Tameza fol. 44.
Le 16 janvier 1785 ... ont été présens Jacques Justafré pagès, et Margueritte Tameza mariés, lesquels ... confessent ... qu'ils tiennent ... une partie de maison à Céret, partie dite lo mas Creballer, et à présent lo mas d'en Erra ... une pièce de terre ... autre pièce de terre ...appartiennent à Marguerite Tameza comme portant droit de Pierre Tameza son grand-père, reconnues au terrier de 1747, audit Pierre Tameza appartenoit par vente à luy faite par Jean Erra brassier comme succ. aux biens de Joseph Erra son ayeul, acte reçu par Me Louis Companyo le 7 janvier 1747, auquel Joseph Erra appartenoit par vente à luy faite par Jean Paraira pagès du lieu d'Oms, acte reçu par Jean Companyo mineur le 1er février 1696 .... reconues au terrier de 1697 .... viennent d'autres terres ! Héritage de Jean Montagut ... terrier de 1600 ... de 1645 ...

3E49/93
Oliver Pau fol. 4. Vinya à la costa de Colom del mas Breto.
Oliver Pera fol. 10. Blanqueria a la costa del Barri.

3E49/94
Le 8 octobre 1720 à Céret ... Joseph Oliver pareur de ladite ville héritier universel de Melchior Oliver aussi pareur son père audit nom ... possède une maison size aux faubourgs de cette ville devant la place del Barri ... cotté avec maison dudit Oliver et de Pierre Oliver son oncle qui fust de François Foris et avant de Pierre Bertran du derrière ... laquelle appartenoist audit Melchior Oliver son père par titre d'échange à luy fait par François Fores Françoise son épouse et Thomas Fores leur fils par acte reçu par le Not. soussigné le 5 Xbre 1708 et audit François Fores appartenoit par titre de vente à luy faite par Joseph Figuieras apothicaire deditte ville acte reçu par sieur Jean Companyo jeune nore à Céret le 14 janvier 1671 ...

3E49/95
Le 15 Xbre 1740 ... Oliver Melchior pareur de la ville de Céret... reconnait à la sacristie et mongie de l'église de St-Pierre de la ville de Céret pour icelle au révérend Pierre Saris prêtre et sacristain et monjo de lad. église ... une pièce de terre jardin et luzerne dans laquelle est construite une maison servant à présent de tin et moulin retorsidor ... [à Céret ?] ... lui appartient comme succ; de Pierre Oliver son père, reconnue au terrier de 1699 ...
Contrôlé à Céret le 21 Xbre 1740 ... [sic]


3E49/97 - Carton 3E49/97-110
Folio 18. Die 24 aprilis 1697 ... Nos Joannes Thameza et Petrus Thameza agricola termini villa Cereti diocesi elnen pater et filius respective gratis et virtute juramensi infrascripti confitemus et inveritate recognoscimus vobis reverendo Thoma Companyo presbitero et benefitiato ecclesia parrochialis sancti Petri villa cereti ... majus corporis Christi in dicta ecclesia institutum et fundatum per Dominam Alemandam De salas ibidem prasenti quod nos tenemus et possidemus ab directo dominis laudimio et foriscapio dicti benefity quendam mansum vocatum Perdiguer in termino dicta villa cereti ... pertinet et espertat ad me dictum Petrum Tamesa ut filium heredem universalem Joane Anne Tamesa uxoris dicti Joannis Petri Tamesa matris mea in primis nuptys Joannis Grabera défunt agte abitatonis die obitus in manso vocato lo mas Montagut in termino cereti situati prout de mea hereditaria institutione constat in posse + nott. die et anno in illo contentis ...[à voir plus en détail, avec des reconnaissances de capbreu].

3E49/101
Folio 12. Le 12 avril 1697 ... devant Jean Companyo major ... Joseph Erra dit lo escarrabill habitant al terme de Reynès regonegué al Rent Thomas Companyo pre de Ceret ... benefici major de corpus ... del mas Colom ... dit lo mas den Montagut lo qual prat ... de Pere Thameza que fonch de Jauma Costa de Oms y de dos parts ab altre pessa de terra dedit Erra ... n° 58.
... [autres terres décrites].
En marge : "Venudas à dit Pere Thameza per Joan Erra hereter de Joseph Erra en poder del honor Llois Companyo not. de Céret als 7 janer 1747."


3E49/112 - Carton avec 3E49/111-125.
Le 20 août 1746 à Céret ... Melquior Oliver pareur de la ville de Céret ... une pièce de terre olivette au terroir de Banyuls-dels-Aspres ... comme succdant aux biens de Pierre Oliver son père défunt, et à ce dernier par vente à luy faite par Antoine Compta pages de Banyuls par acte retenu par me Arry not. le 3 8bre 1707 ... reconnue par Anne Bonet de Banyuls au bénéfice par acte de Me Jacques Toralles le 30 may 1605 et plus avant par Bernard Copa de Banyuls acte retenu au terrier dudit bénéfice par Me estienne Morer not. de Céret le 1er may 1416 ...

3E49/114
Le 21 july 1679 ... Ego Michael Oliver agricola de Céret gratis ... heredem Melchiory Oliver décédé ... patri mei ... [semble être possédé ensuite par François Oliver, cf texte en marge.]

3E49/115 - Papier terrier des bénéfices des onze mille vierge. 1740.
Rubrique : Justafré Miquel fol 92.40. Mais document de 6 folii. N'est pas cité dans le terrier !

3E49/119
Rubrica del present capbreu rebut per lo Sr Joseph Angles ÿ Royros no. de Céret commencat al 28 Xbre 1701 y finit als 16 juliol 1716.
Justafré Miquel f. 11. Acte non trouvé ! Mais quelques citations :

Le 18 mars 1705 aud. lieu fol. 10.
Jean Asturch pages ... à lad. abbaye une maison dans le fort co. avec la rue midi Michel Justafré qui fu de dépendant ... reconnue le 23 mars 1689 f. 35.

Le 23 mars 1703 audit lieu [Céret] fol 12
Joseph Danyach et Jacques Danyach ... Item autre maison ? Michel Justafré l'an 1737 fol. 31 item 2. Scize dans led. fort. C.o. avec Michel Justafré et Catherine Castallet ...

3E49/120
Le 7 août 1737 audit lieu ... Michel Justafré brassier du présent lieu [Saint-Jean-Pla-de-Corts ?] de son bon gré ... à lad. abbaye ... possède sous la directe de lad. abbaye une piesse de terre champ scize au terroir du présent lieu à l'endroit appellé als claus avec oliviers en icelle racinez de contenance dune ayminatte de terre ou environ. Confrontant ... de midy avec le chemin qui va du présent lieu au moulin à farine d'occident avec le chemin qui va à l'église du présent lieu ... Laquelle luy appartient par titre de vente à faculté de rachapt à luy faite par Estiene Julia du pst lieu acte receu par Sr Félix Companyo not. à Céret le 31 may 1734 et de la quittance en augment du prix de lade vente par ledit Julia faite audit Justafré retenu par le même notaire le 13 décembre audit an. Par lequel dit Estiene Julia lad. piesse de terre a été reconnue à lad. abbaye au terrier reçu par le not. soussigné le 24 mars 1703 folio 17 ...
Michel Justafré a signé. Angles et Royros notaire.

Le 13 août 1737 ... Sieur Nicolas Bosch pages et baille du lieu de Vives mary et usufruitier des biens dotaux de Françoise Bosch et Saguer son épouse et lade Françoise pptre audits noms de leur bon gré ... appartient à lade Françoise à la qualité de donatrice universelle en faveur de leur mariage de tous les biens de Michel Saguer pages du même lieu son père appert contrat de mariage retenu par le not. soussigné, auquel dit Michel Saguer appartenait de la qualité de donataire universel de tous les biens dd'Anthoine Saguer pages et baille du même lieu [Saint-Jean-Pla-de-Corts ?] appert de ladite donation comme ont dit avec le contrat de mariage entre luy et Anne Marie Tixedor sa première épouse retenu par devant ? not. par lequel dit Anthoine Saguer lade pisse de terre a été à lad. abbaye reconnue au terrier retenu par le not. soussigné le 15 avril 1703 folio 28 ... Angles et Royros notaire.

3E49/121 - Table : Justafré Estienne fol. 7 ; 18 ; Justafré Michel bis, 29 ; 31 [Acte non trouvé !]
Folio 7. Estienne Justafré pagès du lieu [à Maureillas] reconnait à l'abbaye 1° une pièce de terre ... Item autre champ ... Item autre champ ... Item autre champ ... Item autre champ audit Vilargell ... Item un champ ... à Maureillas ... le 24 7bre [9bre ?] 1703. Angles et Royros not.

3E49/127 - Carton avec 3E49/126-138.
Le 2 octobre 1740 à Céret Régnant.
Pierre Tameza major et autre Pierre Tameza mineur père et fils pagès ed la paroisse de saint Pierre de la ville de Céret ... appartient audit Pierre Tameza majeur comme donataire universel d'autre Pierre Tameza son père comme de la donation a dit apparoit avec son contrat de mariage et Rose Dagas son épouse retenu par Jean Companyo mineur notaire à Céret le. par lequel dit Pierre Tameza son père ladite piesse a été reconnue à ladite sacristie au papier terrier reçu par sieur Jean Companyo majeur notaire à Céret le quatre janvier 1703 et avant par André Puig pagès du lieu de Oms et Margueritte Puig et Montagut son épouse au même terrier dudit Companyo notaire le 10 novembre 1696 fol. 11.

Le 8 janvier 1741 à Céret ...
Pierre Farré brassier habitant au terroir de Céret ...

3E49/128 - Sur la couverture : Quinta Fran[]co : 3 ; Sunyer Fran[]co : 1 ; Saguer Andreu al cap de Juanyes fet per Monserrat oure.

3E49/133 - Maureillas, église Saint-Etienne. Reconnaissance de biens sous la directe de ladite église et du bénéfice de Sainte-Marie-Madeleine. Possessions à Maureillas, Joseph Anglés notaire, puis Joseph Anglès y Royros, notaire. 1700-1740.

Folio 9. Ce jourd'huy 15 may 1702 à Céret Regnant.
Pierre Justafré menousier du lieu de Maurellas ... de son bon gré et certaine science en vertu du serment qu'il a presté, a reconnu et confessé au très Rnd François Guillo prestre et curé de la parroisse du lieu de Maurellas d'icy absent et pour luy au révérend Jacques Costa prestre de la communauté des prestres de Céret procureur par les choses bas-écrites ... qu'il tient et possède en directe seigneurie de laditte cure une piesse deterre champ et grauer sciz au terroir du lieu de St-Jean-Pla-de-Cors et au voisinage de Vilargell lieu apellé lo puntarro de contenance ... confront ... et septentrion luy même dit Justafré que feurent de Bernard Serra dudit Vilarsell laquelle a dit luy appartenir par titre de vente d'icelle entre autre à luy faite par Honoré Serra de la ville de Volo par acte receu par devant sieur Jean Companyo majeur notte à Céret le 28e avril 1699. Laquelle piesse de terre feut à la ditte rectorie ou communauté dudit Maurellas reconnue et capbreuée par Bernard Serra pagès de Vilanell inférieur par acte receu par devant Sr Honofre Thoralla défunt not. dudit Céret le 11 novembre 1598 fol. 5 ...

Folio 11.
Ce 7 juin 1704 ... Jean Ferrer pages de Maureillas, fils et héritier universel de Jean Ferrer (testament devant Jean Companyo jeune notaire à Céret le 7 novembre 1683).

Folio 14.
Ce 18 décembre 1721 ... Thadée Marill pages de Maureillas, possédée par titre de vente ... de Jean Bach ... à luy faite par Marie Christia veuve de Michel Christia et Estienne Christia, mère et fils dudit lieu, et de revente d'icelle à luy faite par Jean Bach par acte devant moy (Angles et Royros) le 23 août 1710 ... reconnue et capbreuée par Jean Bach au terrier le 7 juin 1700 fol. 2 ...


CONSULATS - Carton avec 3E49/171-1777

3E49/171 - Le Boulou.
Mémoire des personnes qui paient un censal : dans la liste, "Francesch Candoras, 50 livres".
Extrait des PV de l'assemblée générale de la ville du Boulou "le nom et surnom de Jean Candoras et a esté aboné." du 29 10bre 1713. Jean Cadoras est dit conseiller.

3E49/172 - Céret.Manuel du consulat de Céret, 1527-1531.
Liste de noms. Pas de Justafré à 1ère vue.

3E49/173 - Saint-Jean-Pla-de-Corts. Capbreu de la communauté d'habitants de Saint-Jean-Pla-de-Corts. Possessions à Saint-Jean-Pla-de-Corts. Joan Companyo l'aîné, notaire, puis Félix Companyo, notaire, 1705-1714.

Folio 21. Acte du 26 juillet 1711.
... prometent à la dite université de Saint Jean Pla de Cors et pour icelle aux sieurs Michel Justafré consul premier et Monserrat Brussa consul second dudit lieu de Saint-Jean icy présents ... payeront ... de censal ...
A la fin de l'acte du 26 juillet 1711, nous trouvons :
"Témoins hors la firme dudit Michel Justafré consul premier.
... Témoins de la firme dudit Michel Justafré qui a firmé à Céret le 20 9bre 1712 [sic] Régnant que dessus Joseph Rodor pages Pierre Anglada négaciant tous de Céret et moy Félix Companyo notte Conllé à Céret le 3 août 1711 [sic] ... "

Folio 22. Acte du 7 octobre 1711. Cite également Michel Justafré, consul premier…
Mais il n'est pas cité dans les témoins.

Entre le folio 22 et le folio 23 une feuille de papier " Original consuls de St-Jean contre Estienne Justafré ".
A la requête des sieurs consuls du lieu de St-Jean de PLa de Cors je notifie et déclare à Etienne Justafré la présante année consul du lieu de Maurellas de comparoitre dans trois jours du jour de la signification en avant en la maison et étude de Me Félix Companyo not. Royal de la ville de Céret scize aux faubourg d'icelle scavoir le matin huict heures et l'après diner à une heure à fain de passer titre nouveau de reconnaissance du censal pension annuelle trois livres dix sols France qu'à deux pour cent revient à 1 livres 8 que chaque année la communauté séculière dudit lieu reçoit et doit percevoir le 1er février spéciallement sur une meterie terres ÿ appartenantes scize audit lieu à Vilarsell par titre de reconnaissance faite en faveur de la communauté par le très Rnd P. F. Pécard Lacals prieur du couvent des Carmes de la dite ville de Céret acte retenu par ledit Me Companyo nott. Le 26e février 1773 [date à vérifier ! (2004)] con[]llé et de payer les pensions reculées d'iceluÿ faute de quoy lesdits requérants fairont tirer tous actes et écritures nécessaires … dont acte.
L'an 1744 et le 12 mars … Réquérant cy-dessus je sergent royal résidant à Céret soussigné me suis exprés transporté à Maureillas … donné présent acte au Sr Estienne Justafré habitant audit lieu de Maureillas et consul en parlant à sa personne dans son domicile en foy de ce.
Montès.
Contrôlé à Céret le 12 mars 1744.


Les actes de 1713 citent aussi Michel Justafré comme premier consul.

3E49/173 - Folio 34 : Le 14 janvier 1714. François Mansens brassier du lieu de Vives … tenant et possédant biens de Marie Parent, veuve de Michel Parent, du lieu de Saint-Jean-de-Pla-de-Cors … [Michel Justafré n'est pas cité dans cet acte de 1714.]


JUSTICES

3E49/174 - Manuel de la cour ordinaire de Céret (fragment). Joan Mas, notaire à Céret : 1558-1559. Inexploitable.
3E49/175 - Sans intérêt !
3E40/176 - Sans intérêt !
3E49/177 - Note des terriers renfermés dans l'étude de Me Louis Companyo, notaire à Céret. N° 5 - Comte de Darnius - Las Illas.