3 E 35
Versement des archives de Me Marcel AMIGUES, notaire à Elne.


Notaires apostoliques du diocèse d'Elne.

Note : Entre 1693 et 1729, les ttt sont reçus par Me Emmanuel Tersols, not. apost. du dioc. d'Elne à Perpignan ; à partir de 1730 et jusqu'à une date indéterminée, ils sont reçus par Joseph Tersols son fils. Sous les cotes 3E1/4622 et 4623, des doc. de même provenance, des ttt reçus par les not. apost. du dioc. d'Elne entre 1694 et 1749, une table alphabétique des testateurs depuis la fin du XVIIème siècle et quelques procédures et doc. divers concernant Emmanuel Tersols et ses successeurs.


Actes :

3E35/1 - Testaments, 1693. Emmanuel TERSOLS
Les testaments sont très abimés. La liasse est réduite. Je n'ai pas trouvé le testament de Marie Mas (née Justafré).

3E35/2 - Testaments, 1694

* Répertoire du notaire apostolique.
- testaments.
- baptêmes de la famille d'Alexis JOHER...
- confirmations id. + mariages ib.
- carnet des recherches (1738-1792)
- arbres généalogiques...
- renseignements sur les ménages : fin XVIIème siècle.
=> concerne la famille de Nicolas Cambell, notaire royal d'Elne.


N° 53. Testament de Joananna Mas viuda de Las Illes. 1694. Obÿt.
Le 30 janvier 1694 ...
Jo Joana Anna Mas, viuda, malalta de cos, sana empero en mmon enteniment fas y ordene est mon ultim testament ... Primerament deixo y ellegesch ma sepultura en lo semetiri de Las Illas al lloch ? a hont se costuman enterrar mon marit y los meus mes. Vull ... del dia de mon obit, suivi de la neuvaine et honres ... offrande de pain et vin.
Item enterrement avec assistance de 6 prêtres, laisse la charité accoutumée.
Item le jour des honres assistance de 12 prêtres, auxquels elle donne la charité accoutumée sur ses biens.
Item pour le salut et repos de son âme et aqui jo tinch obligatio que soient célébrées dos [déchiré ?] missas baixas dans un an suivant son obit ; que 40 soient célébrées par le prêtre de Las Illas. Les restantes à la volonté de ses manumisseurs (couvent des Carmes de Céret).
Item lègue à ses fils Joseph Mas, Jaume Mas, [déchiré] Mas pour droit de légitime six réaux d'argent à chacun.
Aixibe deixo y llego a mas fillas Magdalena Gira[déchiré] y a Marianna Taulera, Francisca Aderas y Maria [déchiré] reals plata per quiscuna per dret de llegitima ... ÿ lo mateix deix als hereters de Maria Tibaret ma filla defuncta à savoir 6 réaux d'argent entre tots. Et tous les autres biens, actions institue héritier universel son fils Joan Mas major de dias [s'il meurt se sera Joseph (semble-t-il car le papier est troué). Nomme manumisseurs ses fils, Joan Mas, (Joseph Mas est barré), ÿ Jaume Mas ...
Témoins : Pera Picas, Jaume Villern, Joan Antoni Picas, Joan Pera Valls, Francisco Picas tots del lloc de La Selva y Joan Taulera del lloc de La Clusa per no serse trobets mes testimonis ÿ lo Rt Josep Fonci prebere ... Las Illas qui lo present testament ha rebut en ? ... Tariols [Tersols] notari de Perpinÿa ...


Recherche : Justafré Magdalena de Las Illas, p. 18, n° [papier déchiré]110
Justafré Joan de Oms, pl. 20, n° 36.


3E35/09 - Testaments, 1701. Néant.

3E35/10 - Testaments, 1702.

* Testament de Joan Marill brascer de Maurellas. Als 10 mars 1702. Ob.
... de Joseph Marill mon germa ... dexat Joseph Marill mon pare en son ultim testamen. heretera mia ... a Margarida Marill muller amada mia ...

* Testament de Madalena Justafré del terme de Las Illes. Ob. 1702. La pres lo domer de Céret Thomeras. 53. [Le 2 juillet 1702.]

En nom de deu sia ÿ de la humil verge Maria mare sua amen.
Per quant persona alquna en carn humana possada scapar de la mort natural pot perso jo Magdalena Justafré del terme de Las Illas bisbal de Elna en cara que detinguda en lo llit de malaltia corporal sana empero de mon enteniment plena memoria ÿ ferma paraula ordeno [?] ultim meu nuncupatiu testament a le ultima voluntat mia en ÿ en la qual revocho casso ÿ annulo tots ÿ qual[?] testaments ÿ derneras voluntats mias volent empero sols que est ultim testament resta en força ÿ tinga son valor permanent.
Primerament en coman la mia anima ha deu nostre S[]r la qual de no net ha creada la qual per la misericordia la vulla [?] sana ÿ [...] ellegesch la mia sepultura en lo sementiri de la parroquial iglesia de Nostra S[]ra de Las Illas.
Item vull ÿ man que lo die de ma sepultura sia sepultat mon cadaver ab ascistencia de sis preberes ÿ axima [?] per las honrras ÿ que se los sia la caritat acostumada ÿ axi mateix que me sia servida novena ÿ cap de anÿ ab offerta ["de pa ÿ de vi" est raturé].
Item vull ÿ man que en repos de la mia anima ÿ per las que [?] tenir obbligatio que me se sian ditas sinquanta missas baixas. Lo vint ÿ sinch a la iglesia de Las Illas ÿ las altres vint ÿ sinch a coneguda de mos manumessors ÿ ditas missas sian ditas dins dos anÿs lo es vint ÿ sinch quiscun anÿ ÿ sia donada la caritat acostumada.
Item ellegesch manimasors de la mia anima ha Joseph Justafré marit meu ÿ ha Pera Justafré fuster del lloch de Maurellas als quals dono ple poder per vendre ÿ despen dre per complir los sobre dits llegats pios.
Item deix ÿ llego a ["Pera" est biffé] Joseph Justafré fill meu per lo bon amor lÿ aporto ÿ per los bons servis tinch rebuts ÿ spero rebre tres dobblas de or valent trenta-tres reals la dobbla lo die que contrara matrimoni.
Item a lo mateix deix ÿ llego a Francischo Justafré mon fill.
Item deix ÿ llego ha Steva Justafré mon fill quaranta franchs per lo bon servis que tinch de ell rebuts ÿ spero rebre ÿ se li sian donats lo die de que contractera matrimoni.
Item en cas se trobas per niada ÿ los infants que de dit part resultaran deixi llego trenta ÿ tres franchs ha quiscun ab las matexas condicion del altres.
Item vull ÿ man que Joseph Justafré mon marit sia usufructuari de mos bens tant quant viura.
Empero en las restants cosas mias mobles e inmobles ayuudas ÿ pera rebre , veus, accions, mies en qual se vol part si an o le troben fas e instituesch hereter meu universal ha Pera Justafré fill meu ÿ faltant dit Pera sens infants llegitims ÿ natural vull sucesch a Francischo mon fill ÿ aximateix faltant dit Francischo sens fills llegitims ÿ natural vull que succesch a Steva Justafré mon fill ÿ en cas manchas que succesesch Joseph mon fill ÿ en cas manchas que sucescha Pera Mas mon nebot ha sos hereters ab obligatio de fer me celbrar sinquanta missas.
A quest meu prescrit testament fonch fet en lo terme de Las Illas als dos de Juliol del anÿ mil set cent ÿ dos regnant lo invectissim ÿ cristianissim Lluis quatorze reÿ de Fransa ÿ de Navarra, ab testimonis cridats ÿ pregats per dita testadora.
Francischo Barris pages del terme de Las Illas.
Pera Matern de Sant Llorens de Cerdans habitant en dit terme.
Joseph Mas pages del mateix terme.
Joseph Camps pages
Joan Camps pages
Francischo Justafré
Antoni Olivari de Saboja habitant en dit terme.
Jo Pera Antoni Thomeras p[]b[]re ÿ domer de la iglesia de Céret qui lo present testament en nom ÿ cas nom del honor Emanuel Tersols notari pubblich de Pp[]a pregat cridat ÿ request, a ; pres ÿ continuat per nececitat.

3E35/11 - Testaments, 1703 . Néant. Vu le n° 18. Actes en dentelles.

3E35/12 - Testaments, 1704. Néant. Vu le N° 18.

3E35/13 - Testaments, 1705. Néant. Vu le n° 18.


3E35/47 - Testaments, 1739.

* Testament de Joseph Busquet brasser de Oms, 1739. N° 17.
Ne fet altre en poder del S. Angles, notari de Céret als 27 juny 1739.

Manumisseurs : Jaume Alibert et Galderich Lleo hbt de Oms ...
50 messes basses pour l'âme de Catherine Busquet défunte son épouse ...
Héritier universel : Marguerite Lleo sa fille d'avec Catherine. Si elle décède, elle devra nommer Joseph Lleo, son neveu, fils de Emanuel Lleo et de Marguerite ...


* Testament de Quirch Justafré de Albéra, 12 janvier 1739. N° 69.

Vuÿ als 12/01/1739 ... jo Quirch Justafré treballador del lloch de Albera detingut de malatia corporal en mon llit sa empero ab ... y plena memoria ordeno aquest ... Item elegesch la mia sepultura en lo sementeri de Sant Joan de Albera en lo lloch y vas ahont son enterrats los meus pasats. Item vull que lo dia del enterro meu ... 5 prêtres ... Item ... las honras ... 6 prêtres ... Item vull ... feta la novena ab oferta de pa a vy y llum. Item vull ...xixanta missas baixas de requiem per repos ...de la mia anima ... Item dexo a Pera mon fill sent franchs moneda Fransa a lo dia contractara matrini y en cas dit Pera mon fill morit sens infants ... vull que ... Item dexo a Jaume Justafré mon fill sent franchs ... Item dexo a [totas ?] fillas per difinicio de tots mos bens vint [sous ?] moneda de Fransa. Item dexo a Joa mon fill per difinico de tots mos bens vint sous. Item vull ... que mon [ ? héritier] mantiga a ma muller sana ÿ malalta ... la casa y vull que no la pugan traure de son llit ... de la maniera se troba presentament. Item dexo per manifasor y executors de la mia anima al Sr Joseph Xesta Batlla de Albera y lo senyor Rc qui es y sera de dit lloch als quals dono le poder ... Item dexo hereter meu universal de tots mos bens mobles y imobles presents y esvenidors ami expectat ? a Miquel Justafré mon fill ... [Dans les témoins on trouve Joseph Verdaguer de Las Illas].
Contrôlé à Perpignan le 5 novembre 1742.

* N° 71. Testament de Fr[]isco Justafré brasser de Oms, lo any 1739 als 30 décembre.
Ne a fet altre en poder de Félix Companyo.

Per quant ... jo Francisco Justafré bracer del lloch de Oms ... malat de mon cos sa empero per la gracia de Deu de mon bon enteniment ... executors al reverent Perantoni Miro prevere ÿ vicari dedit lloch ÿ a Joan Negra foster als quals ÿ cada hu dells dono plen poder facultat ... 25 messes basses pour le repos de l'âme de son père et 25 autres pour celle de sa mère ... anomeno en hereter meu univerçal a Deu nostre senyor Jesu Christ y a la mia anima volent los manumessors enomenats sien tingut y obligats en vendrer en publich encant tots mos bens per compliar ma ultima voluntat com tambe lo que tinch en comat a mos dits manumiss. ... le 30 décembre 1739 ...

* N° 87. Testament de Jean Mas de la Selva. 26 7bre 1739.

Par ce que nulle personne ... je Jean Mas brassier du présent lieu de la Slve paroisse des Illes ... détenu du lit d'infirmité corporelle de lqiuelle je crains mourrir, sain ... élis la sépulture ecclésiastique faisable à mon corps au semetière de la parroisse de Las Illes, avec l'assitence de deux prêtres.
... manumisseurs de mon âme et de mon présent et dernier nuncupatif testement exécuteurs le très révérend Pierre Jean Roque curé de Las Illes, et Josseph Mas mon frère brassier aÿné abitant au dit lieu de La Selve, aux quels je donneplain pouvoir ... 3 messes pour son père et 3 pour sa mère à l'autel de Notre Dame des Illes. héritier à Joseph Mas mon frère aÿné et à Jaques Mas mon neveu de 30 pistolles de 11 franchs la pistolle de mon dot paternel partagées entre les deux ... Le présent ttt a esté fait et dicté par moÿ curé soussigné en la maison dudit testateur au lieu de La Selve ce jourd'huy le 26 septembre 1739 ... Pierre Jean Roque prêtre curé de la parroisse de Notre Dame de Las Illes ...
Pas de contrôle.


3E35/48 - Testaments, 1740. Néant

3E35/49 - Testaments, 1741.

* Testament de Joan Justafré d'Oms, 3 juin 1741. N° 43.

In nomine Dei Amen, per quant ninguna persona en carn ... jo Joan Justafré brasser del lloch de oms bisbal de Elna, essent detingut dins mon llit de una malaltia de la qual temo morir, pero ab bona ÿ parfeta conexensa ... manumissors lo Rnd Salvador Puig rector de Oms, ÿ lo senÿor Joseph Ceris cilurgia, als quals dono poder ... des messes pour son père et sa mère ... Item vull que durant trenta anÿs sien celebrades dos missas baixas per la charitat de las quals se pagaran de mos bens quatre rreals plata tots los anÿs ; la primera celebradora lo die de St Joan Baptista, per lo repos de la mia anima ; ÿ l'altre lo die de Sta Theresa per lo repos de Theresa Justafré ma muller, dihedora après son obit.
Item deixo ... à Theresa Tell per dret de institutio legitima ÿ paterna ÿ supplément de aquella ... 5 franchs, la aÿminada de vitgne ÿ los setza franchs, li doni per dot. Item deixo usufructuaria de tots mos bens Theresa Justafré muller mia, ÿ après son obit deixo hereter universal de tots mos bens Joan Justafré mon fill ... le 3 juin 1741 ... jo Salvador Puig pbre ÿ rector del lloch de Oms ...
Pas de contrôle.


3E35/51 - Testaments, 1743.

Testament de Theresa Justafré ÿ Barbotÿ del lloch de la Roca d'Albera. 4 mars 1743. N° 78.

Per quant vinguna persona en carn humana ... jo Theresa Justafré ÿ Barbotÿ del lloch de la Roca d'Albera encaraque detinguda en mon llit de malaltia corporal sana empero de mon enteniment, bona memoria ÿ ferma paraula ... aquest meu ultim nuncupativ testament ...
... exequtors à Galderich Justafré mon marit ÿ à Llorens Casademont fuster del lloch de la Roca d'Albera ...
Item vullÿ mano que tres mesos despres de mon obit me sia celebrada la novena de nou missas baixas ab offerta de pa, vi, ÿ llum en quiscuna missa.
Item per lo bon amor conjugal que tinch per Galderich Justafré mon marit lÿ deixo ÿ llego de mos bens dotals quinse dobles de onsa franchs la dobla a las libras volunats pagadoras lo die predit mon marit voldra.
En tots empero los restants bens meus mobles é immobles drets bens ÿ actions mias universals ... institu hereters meus universals à Joseph Barbotÿ mon fill llegitim ÿ natural, ÿ fill de Pera Barbotÿ, à Barthomeu Barbotÿ mon també llegitim ÿ natural fill, ÿ fill de Pera Barbotÿ ; à Domingo Barbotÿ mon fill ... ÿ fill de Pera Barbotÿ ; ÿ a Margarida Casademont ÿ Barbotÿ filla mia ... ÿ filla de Pera Barbotÿ à partir entre ells per igual parti ...
... an la casa de la habitacio de dita testadora ... le 4 mars 1743 ... Joseph Vilanova p[]tre ÿ rector de la Roca d'Albera.
Contrôlé le 21 mars 1747. [sic]


Testament de Theresa Justafré d'Oms. 27 mars 1743. N° 106.

In nomine dei. Amen. Per quant ... jo Theresa Justafré, viuda de Jojan Justafré brasser de Oms, ... essent detinguda dins mon llit, de una malaltia de la qual temo morir, pero ab bona ÿ parfeta coneixensa ... manumissors ... al Rnd Salvador Puig rector del pnt lloch, ÿ a Joan Justafré mon fill, als quals dono poder ... a fer celebrar dins dos anÿs après mon obit, dotze missas, es a saber quatre per la mia anima, quatre per mon Pare, ÿ quatre per ma mare, a la disposicio del senyor rector.
Item deixo ... a Theresa Tell muller de Joseph tell filla mia ... ÿ de Joan mon marit, ... un escut de tres franchs a las libras ... que mon heretr sia obligat a donar a Marieta Tell ma neta, ÿ fillola de mon marit, una doble de onze franchs lo die que contreclara matrimoni.
Item deixo ... a Theresa Tell ma filla unas faldillas de cordeillat tintadas de vus, unas altres faldillas de sarga un poch usades, ÿ una camisola de drap minim, lo tot un poch usat, en compensacio de un faldalli de cadis blau, se li hera promes lo die de son casament.
En tots los restants bens meus ... per heter meu Joan Justafré mon fill, volent que sia tingut ÿ obligat en pagar los mals ÿ injurias per mi fets ÿ fetas fins lo die de mon obit, aixi bé los llegats pios en lo pnt testament continguts.
Aquest es lo meu ÿ ultim testament ... fet al lloch de Oms als vint ÿ set mars de l'anÿ mil set cents quarante ÿ tres, habent cridat ÿ pregat per testimonis Jaume Mirapeix major, ÿ Jaume Mirapeix menor los quals han firmat ...
Contôlé le 20 octobre 1743[?]

Carton 3E35/52 ; TERSOLS, 1744.

N° 83 - Testement de March delmau de Las Illes. 12 janvier 1744.
N° 889 - vindra als 20 7bre 1747.
Par ce que nulle personne constituée en chair humaine peut éviter la mort corporelle ... au nom de notre seigneur Jésus-Christ je March delmau brassier et munier du présent lieu de Las Illas ... détenu du lit d'infirmité corporelle de laquelle je crains mourir, sain ... élis la sépulture eccl. faisable à mon corps au semetière de la parroisse de Las Illas.
... manumisseur de mon âme ... le très révérend Pierre Jean Roque curé de Las Illes ...
... que mon cadavre soit sépulté au semetière de notre dame des Illes avec l'assistence de deux prêtres.
... la novenne et honneurs funèbres avec l'assistence de deux prêtres dans le même espace d'un an au repos et suffrage de mon âme à l'église de notre dame des Illas.
... quarante messes ... repos de mon âme.
... les honneurs funèbres et enterrement et novenne de Thérèse Delmau mon épouse avec l'assitence de deux prêtres après son décès et trente messes au suffrage et repos de son âme ...
... dix messes ... repos de l'âme de Marguerite Delmau ma mère.
...a donner la somme de 22 livres monnoye de France à chacun de mes deux fils capdits, et 30 livres de la même monnoye à chacune de mes trois filles qui restent un mois après leur mariage.
Je fais et constitue héritier à Jean delmau mon fils ainé de touts mes biens ...
Je mande et ordonne que mon héritier ne puisse vendre ni aliéner aucune chose de touts les biens liquidés que je le constitue héritier.
Je mande et ordonne qu'il soit fondé un anniversaire célébré le jour de St Martin onzième du mois de novembre à l'église parroissialle de notre dame des Illas annuel et perpétuel au suffrage et repos de mon âme, sur un maison et jardin que je possède cis au terme et lieu de Las Illas, et que quelque héritier ou successeur qui possède dite maison ou jardin soit obligé à payer une livre monoÿe de France annuellement pour le salaire dedit anniversaire, ledit jour de St Martin.
Je fais et laisse seigneure majeure et usufructaire à Thérèse Delmau mon épouse de touts mes biens liquidés présents et futurs pendant le temps qu'elle mentiendra mon nom, et si ditte Thérèse Delmau vient à se remarier je ne luÿ laisse rien de touts mes biens.
Et celuÿ-ci est mon dernier testement ... au lieu de Las Illas par moÿ curé soussigné. Ce jourd'huÿ 12 janvier 1744 ... devant les témoins, sçavoir François Roque qui a signé, François Barris, Joseph Laporte, Pierre Punssole, Pierre Mas et Costelle, Jean Guisset, Pierre Justafré, et Paul Barris touts abitans des Illas ...
Contrôlé le 23 août 1747.


3E35/54 : 1746.
Le testament de Marguerite Justafré de Oms, du 22 août 1746.

... moy Marguerite Justafré habitante du lieu d'Oms, détenue dans mon lit malade, saine toutefois de mon entendement, fais mon dernier nuncupatif testament , ainsy qu'il sensuit, cassant, révocant et annullant ceux que je puis avoir faits ...
Premièrement je recommande mon âme à Dieu nôtre Seigneur Jésuchrist, laquelle a tirée du néant. J'élis et destine le lieu de ma sépulture à mon corps, dans le cemetière de l'église de Oms avec assistance de deux prêtres à l'enterrement auquel je veux qu'on chante à la maison l'absoute générale, le grand office de morts, et tout ce qu'on peut célébrer en pareil cas ; aussÿ bien qu'aux honneurs funèbres, que je prétends qu'on fasse célébrer dans l'année de mon décès, comme aussy que la neuvaine me soit dite, ÿ cap de anÿ, qu'on appelle icy, avec offrande de pain et vin comme il est de coutume dans cette parroisse, laissant de mes biens la charité accoutumée.
En second lieu je veux que pour le repos de mon âme me soi[e]nt dites cent et dix messes, cinq pour l'âme de Anÿol Muret mon père, et pour les obligacions de Marianne Muret cinq messes, dans l'église dudit lieu, et dans l'espace de trois ans, après mon décès, c'est à scavoir celles pour le repos de mon âme, et les restantes dans six ans, en troisième lieu je nomme pour mes exécuteurs testamentaires François Julia mon oncle, et Michel Justafré mon mari, auxquels je donne pleine volonté de faire exécuter de point en point, tous les legs pieux contenu dans ma dernière volonté, en obligeant leurs consciences.
En quatrième lieu je laisse et lègue à Michel mon fils une pistole et demi, et à Abdon mon fils, une autre pistole et demi, à Marguerite, et à Marie mes autres deux filles deux pistoles à chaqune le jour de leur mariage, avec lequel leg je les institue mes héritiers particuliers.
En tous les restants mes biens meubles et immeubles présents et à venir, je nomme pour mon héritier universel Michel Justafré mon mari pour en faire et disposer à ses volontés.
[...] Lequel testament a été dicté à haute et intelligible voix par ladite testatrice dans le lieu de Oms, et a été leu à elle, et approuvé par elle ; ce jourd'huy vint et deux du mois d'aoust 1746, en présence du sieur Joseph Casanovas régent dudit lieu, Emanuel Martinet garçon cirurgien, le sieur Joseph Gelabert batlle audit lieu, témoins sur ce requis qui ont signé, et la testatrice a dit ne scavoir et moÿ Sauveur Puig prêtre et curé dudit lieu qui aÿ signé le préent testament jour et an que dessus.
PUIG curé. Casanovas Jalabert Martinet Xambon


3E35/69 - 1761. Néant.

3E35/70 - Testaments, 1762
Folio : 35. N° 133
Acte : Testament du 16 septembre 1762. Est le seul Justafré à faire testament en 1762.

Au nom de Dieu, ainsi soit il, je Jean JUSTAFRE brassier habitant au lieu d'Oms, détenu dans mon lit malade, sain toutefois de mon entendement, fais mon dernier nunaipatif testament, ... mes honneurs funèbres, que je prétends qu'on fasse célébrer dans deux ans après mon décès, comme aussi la neuvaine, ...
...célébrées vint messes dans trois années après mon décès ...
... je nomme pour exécuteurs testamentaires Michel JUSTAFRE mon cousin, et Raphael FABRE mon beau-frère, habitants audit terroir, ...
... je laisse et lègue à Thérèse ma seconde fille, pour tous les droits de légitime et supplément d'icelle six pistoles payables en trois égaux paÿements, c'est à scavoir deux pistoles le jour de son mariage, et les autres quatre dans deux ans : avec un habit de sargete, et coutillon de cadis bleu, aussi bien qu'un tablier de droguet.
... je laisse et lègue à Ursule ma troisième fille six pistoles aussy paÿable au terme, et aux conditions, et avec les mêmes avantages d'un habit comme cy dessus, à l'égard de Thérèse ma fille.
... je laisse et lègue pour le grand amour et volonté que je porte à Marie JUSTAFRE et FABRE mon épouse l'entier usufruit, et jouissance de mes biens, tant qu'elle portera mon nom.
En tous les restants mes biens meubles et immeubles présents et à venir, je nomme pour mon héritière Marie JUSTAFRE ma première fille.
C'est mon dernier testament et dernière volonté, lequel je veux qu'il vaille pour testament, et s'il ne valait pas testament je veux qu'il vaille codicille, ou autre dernière volonté que de droit, lequel testament a été dicté à haute et intelligible voix par le testateur, et a été approuvé par luy, qui a déclaré ne pouvoir signer, ce jourd'huÿ sezième septembre mil sept cens soixante deux ... qui ont signé avec moÿ Sauveur PUIG curé dudit lieu, qui ay pris le p[rése]nt testament ce sezième septembre mil sept cens soixante deux.
PUIG curé

Contrôlé et insinué le 27 novembre 1762.


3E35/82 - Testaments, 1774. Néant

3E35/83 - Testaments, 1775. Pas de Justafré.
* Testament d'Antoine Cadena de Claÿra, le 13 mai 1775. Décédé le 21 mai 1775. N° 17.

3E35/84 - Testaments, 1776. Néant

3E35/85 - Testaments, 1777. Néant

3E35/86 - Testaments, 1778. Néant

3E35/87 - Testaments, 1779. Pas de Justafré.
* N° 12. Le Sr Pierre Antoine Arago, pages de Tautavell, 2 7bre 1779.

3E35/88 - Testaments, 1780. Néant

3E35/96 - 1789 :
Pas trouvé dans cette liasse le ttt de Michel Justafré d'Oms, sépulture du 6 XII 1789 à Oms.

3E35/97 - 1790. Recherche néant.
3E35/98 - 1791. idem
3E35/99 - 1792. idem