3E16
Notariat de Ille-sur-Têt.

 

Me Joseph Thomas COMES : 3E16/302 - Minutes, 1683.

302. N° 18. Capitols matrimonials fets ÿ fermats entre Joseph Justafare del lloch de Las Illas ÿ Magdalena Justafare del mateix lloch de Las Illas. 1683.


Die 4 february 1683. Regnate invictissimo et gloriosissimo principe Ludovico Decimo quarto. Dei gracia Francia etq[] Navarra rege christianissimo insula.
Dos noms de Deu nostre senyor Jesu Christ ÿ de la gloriosa ÿ humil Maria mare sua ÿ advocada nostra humilmant invocatis.
de ÿ sobre lo matrimoni la divina graciamitgenssant tracta ÿ de proxim fahedor entre Joseph Justafare fill del honor Joseph Justafare pages ÿ batlle del lloch de Las Illas bisbal de Elna ÿ de Patronilla Justafare ÿ Quinta muller sua vivints comu legittim ÿ natural ÿ Magadalena Justafare donsella filla del honor Geronim Justafare pages de dit lloch de Las Illas ÿ ÿ [sic] de Maria Justafare ÿ Pinou muller sua defuncts comuna legittima ÿ natural per ÿ entre lo dit Joseph Justafare fent estas cosas de ÿ abex pres concentiment interventio [?]ament ÿ voluntat dels dits honor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges sos pare ÿ mare.
ÿ de moltes altres nonestes ÿ honrradas perssonas en grande afinitat ÿ conssenguinitat parents ÿ benevolents seus dde una part ÿ ladita Magadalena Justafare fent estas cosas de ÿ abex pres concentiment interventio [?]ament ÿ voluntat de la Ex[]ma senyora dona Llusia Isabel de Ardena de Arago ÿ de Aÿbar viuda relicta del Ex[]m senÿor don Joseph de Ardena ÿ de Darnius [sigle qui signie défunt] compte de dit lloch de Las Illas llochtinent general en las armadas del reÿ nostre senÿor (que Deu prospere) en las villas de Paris Perpinÿa ÿ de Illa respectivement lo die de son obit popular, de Pera Justafare fuster del lloch de Maurallas son oncle, ÿ de moltes altres honestas ÿ conssenguinitas parents ÿ benevolents seus de la part altre son estas fets inhits convinguts pactas tractas concordats ÿ jurats los capitols matrimonials ÿ pactes nuptials del thenor seguent.
El primerament es estat convingut pactat tractat ÿ concordat entre dites parts que entre los dits Joseph Justafare ÿ Magdalena Justafare sposos Deu volents devenidors sera fets ÿ contractat matrimoni per paraules de present abses ÿ suficients pera contractar aquell publicats sien primer los bans ÿ edictes en fas de Sancta Mare Iglesia et be obtinguda primer llcencia de la Cort Esclesiastica de Elna segons que per lo sacre concili de Trento ultimament celebrate stae statuis ÿ ordenat ÿ aquell celebraran ÿ solempri zaranen fas de Sancta Mare Iglesia vhint missas de benedictio [?] temps ÿ quant la una part ne fera requesta per la altre sots la pena ÿ jurament devall ferit margament ÿ ab jurament.
Item es estat convingut pactat tractat ÿ concordat entre dites parts que los dits honor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges pares deldit Joseph Justafare spos sdevenidor pr lo bon amor ÿ voluntat que tenen ÿ aportan aldit Joseph Justafare llur fill ÿ per los bons ÿ agradables servecÿs que de ell te haguts ÿ rebuts ÿ majors per avant Deu volent speran rebrer ÿ per que contraulo present matrimoni de voluntat llur dezi[?]rant ÿ afertant molt que aquell fortesca a son degut efecte per favor ÿ contemplacio de aquell ab donacio es a saber pura propria perfeta firma simple et irrevocable entre [?] dita ÿ de present ÿ ab aquella donacio que millor ÿ mes fermament de dret ÿ de fet valer ÿ tenir prot ÿ deu ablos partes empero devall serits ÿ no sens ells ni de altre manera de llurgrat ÿ certa sciencia donaran concediran ÿ entragaran com de present abserie ÿ thenor del present acte ÿ capitol donan concedeixan ÿ entregan al dit Joseph Justafare llur fill assi present ÿ baix acceptant ÿ a sos hereters ÿ successors ÿ a qui ell voldra perpetuament tots ÿ sengles bens llurs ÿ de quisue de ells mobles e immobles, drets credits ÿ actions, llurs universsals ahon sse vulla ÿ quant se vaclla quesien ÿ existesean presents ÿ sdevenidors laqual donacio fan ÿ ferensenen dits jonor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges aldit Joseph Justafare llur fill ab los pactes condicions ÿ reservations devall scrits ÿ seguents E premirament ab pacte ÿ condicio que dits honor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges donadors prodits dedits bens donats se reservan ÿ asuran deves lods fruit comodo profit ÿ utilitat de aquells ÿ asso de tot lo temps de llurs vidas naturals ÿ del sobrevivint de aquells (comentre si ells dits donadors lohu en favor del altre et e contra sub senor del present pacte sen fassan donacio) ÿ aquellas duran tant solament ÿ no mes las vidas des quals honor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges + [en marge : "+ donadors prodits"] ÿ del sobrevivint de aquells finidas dit vs de fruÿt sie finit ÿ extinct ÿ consolidat a la proprietat delqual vs de fruit no pugan dit honor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges testar ni disposar ante be tot aquell cedescat ÿ redun de a la present donacio ÿ a la total utilitat commodo ÿ profit deldit Joseph Justafare llur fill ÿ de sos hereters ÿ successors ÿ de qui ell voldra perpetuament delqual vs de fruÿt dalt reservat seran tinguts ÿ obligats los dits honor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges donadors prodits comarade present se obligan alimentara dits sposos sdevenidors ÿ a llur prole ÿ familia Deu volent naixedora ÿ procreadora en tots los aliments necessaris de menjar ÿ veurer calsar ÿ vestir be ÿ decentment tant en sanitat comen malaltia en la casa de ells dits donadors fent tots un foch ÿ un lloch una comuna habitacio una bolssa ÿ gouvernant ells dits honor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges donadors prodits ÿ usufructuant aixibe ells dits donadors dels bens de la dita Magadalena Justafare llur nora sdevenidora ses que los pugan demanar cosa alguna del usdefruit dedits bens ÿ en cas de discordia lo que deu novulla los dits honor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges sera tinguts ÿ obligats comara de present per las horas advenint dit cas de discordia ÿ no altrament se obligan en donar ÿ renunciar aldit honor Joseph Justafare llur fill la quarta part de tots lo dits bens donats pagant la quarta part de tots lo mals ÿ carrechs de tots dists bens dalt donats Item ab parte ÿ condicio que dits honor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges donadors prodits se reservan ÿ aturan devessi cent quaranta llivras moneda de perpinÿa de plata a rahode de sis reals de plata la llivra et a saber per los drets de legittimas paterna ÿ materna ÿ suplement de aquellas ÿ altrament per tots ÿ qualsevols altres drets podrian demanar alcançar ÿ haber en llurs bens ÿ dedl altre de ells ara o ensdevenidor Francisco Justafare, Maragarida Justafare, Cicilia Justafare ÿ Anna Justafare llur fill ÿ fillas + [en marge : "+ cent vint llivras de dita moneda"] ço es trenta llivras per quiscus als quals Francisco Justafare, maragarida, cicilia ÿ Anna llur fill ÿ fillas ab thenor del present pacte per los dits drets ++ [en marge :" ++ de llegittimas paterna ÿ materna ÿ suplement de aquellas"] de ditas trenta llivras a quiscu de ells fan donacio donadoras ÿ pagadoras en diner comptant fora banch ÿ taula ÿ tot altrelloch de deposit lo die contractaran matrimoni ÿ en cas (lo que Deu no vulla) algu de dits Francisco Justafare, Margarida Justafare, Cicilia Justafare ÿ Anna Justafare llur fill ÿ fillas muira antes de contractar matrimoni en las ditas trenta llivras devingan alsque previuran dedits Francisco, Margarida, Cicilia ÿ Anna llur fill ÿ fillas ÿ las restants vint llivras ço es Deu per quiscu per testar codicillar ÿ a llurs liberas voluntats fet. Item ab pacte ÿ condicio que en cas ells dits donadors muiran antes que los dits Francisco, Margarida, Cicilia ÿ Anna a llur fill ÿ fillas sien en matrimoni collocats que ental cas lo dit Joseph Justafare donotari predit sera tingut ÿ obligat en alimentar als dits Francisco, Margarida, Cicilia ÿ Anna sos germa ÿ germanas en sa casa de tots los aliments necessar ÿ de menjar ÿ beurer calcar ÿ vestir tant en sanitat comen malaltia fent tots una comuna habitacio treballant en lo que podran a profit de casa de ell dit donotari. Item ab pacte ÿ condicio que si en cas lo que Deu no vulla que lo dit Joseph Justafare llur fill morit quant que quant sens infants legittims ÿ natural ÿ de legittim ÿ carnal matrimoni nats ÿ procreats o, ab tals infants que no arribassen a edat de poder fer testament en tals casos ÿ quiscude aquells sols sia licit ÿ permet a dit donotari testar codicillar ÿ a sas libertas voluntats fer de la maitat de dits bens donats.
lo restant empero de dits bens donats devinga ÿ torne a dits donadors si a les hores viuran ÿ ells premorts allurs hereters ÿ successors ÿ aixi ab los dits pactes condicions ÿ reservacions dalt dits ÿ no sens ells ni de altre manera faran ÿ fermaran comara de present ab serie ÿ thenor del present acte ÿ capitol fan ÿ ferman los honor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges dita donacio ab clausula de constituit cessis de drets ÿ actions ÿ altrament ab totas las, demes clausulas renunciacion ÿ caushelas perço vrils decents ÿ necessarias ÿ ensemblants actes justa ÿ segons lostil ÿ practica del not[] publich devall scrit posar acoptumadas llargament ÿ abjurament;
E present lodit Joseph Justafare donotari predit acceptara comarar de present abserie ÿ thenor del present acte ÿ capitol accepta la alt dita donacio pret lo dits honor Joseph Justafare ÿ Patronilla conjuges sos pares ab los partes condicions ÿ reservacions daltdits, a ell feta ab refferiment de gracias ÿ besament de mans. + [texte en marge, que nous avons rajouté à la fin du contrat]
Item es estat convingut pactat tractat ÿ concordat entre ditas parts que la dita Magdalena Justafare aportara ÿ constituira comara de present abserie ÿ thenor del present acte ÿ capitol aporta ÿ constitueix en dit per dit ÿ en nom de dot aldit Joseph Justafare son spos ÿ marit sdevenidor de una part [écrit tout petit et illisible, sinon "dita ex[]ma S[]a" et "donats"] ÿ de altre part tots ÿ sengles bens seus mobles e immobles presents ÿ devenidors descrits en en memorial que al peu dels presents capitols matrimonials se incertara lo qual dot rebut que hage lo dit Joseph Justafare aquell regoneixira assignara ÿ assegurara comara de present regoneix assigna ÿ assegura a la dita Magdalena Justafare sa sposa ÿ muller sdevenidora en ÿ sobre tots ÿ sengles bens seus mobles e, immobles presents ÿ svenidors ÿ aquelle o lo que de aquell rebra reptituira ÿ tornara comara de present ab serie ÿ thenor de present acte ÿ capitol reptituit ÿ tornar promet a la dita magadalena Justafare sa sposa ÿ muller sdevenidora es, a sos hereters ÿ successors tot temps ÿ quant sie cas ÿ lloch a la reptitucio de dit dot per lo que attendret tenit servar ÿ cumplir ÿ tots dan ÿ obligara com de present obliga lo dit Joseph Justafare tots ÿ sengles bens seus mobles e immobles presents ÿ sdevenidors llargament ab jurament.
Insolutum dona le deix ÿ conssigna consemblants.
Item es estat convingut pactat tractat ÿ concordat entre dites parts que entre lo dit Joseph Justafare de una part ÿ la dita Magdalena Justafare de part altre sposos deu volent sdevenidors seran fetas ÿ fermadas com de present ab serie ÿ thenor del present acte ÿ capiotol fan ÿ ferman cartes de nupcias results dels presents capitols matrimonials a us ÿ costum de castell ab spoli ÿ sereix es mes vivent de sinquanta llivras moneda de Perpinÿa de plata a raho de sis reals de plata la llivra quan ÿ adora per lo sobrevivint de ells sobre los bens del premorint totas sas liberas voluntats de ella ÿ dels seus hereters ÿ successors perpetuament fahedoras.
Finalment.
Qua[?] dicta partes praincerta capitula matrimonialia et omnia et singula in eis demet [...] eorum bona.
Et quia dicti sponsri futuri sunt minores viginti quinque annis majores vero videlicet dictus sponssus viginti annis et dicta sponssa duodecim annis.
Deo renunt[] beneficio minoris etatis et restitutioni in [...] jurantes.
Testes not[]is Salvator Sanÿas domicellus magn[]y Josephus Serda burgenssis in dicta villa de Insula domiciliatis Joannes Illes p[]tor ejusdem villa et ego.
Quo ad firmam omnium supra dictorum prodicta incontinenti firmantium demtafirma dita Patronilla Justafare.
Testes vero firma dicta Patronilla Justafare que firmavit et juravit.


En marge, sur plus de deux pages, se trouve l'ajout suivant :

Item es estat convingut pactat tractat ÿ concordat entre dites parts que la Ex[]ma senÿora dona Llusa Isabel de Ardena de Arago ÿ de Aÿba viuda per lo bon amor ÿ voluntat que te ÿ aporta a la dita Magdalena Justafare ÿ per los bons ÿ agradables serveÿs que de ella te rebuts durant lo temps que la ha servida ab donacio es a saber pur propria perfeta ferma simple e irrevocable entre vius dita ÿ de present ÿ ab aquella donacio que mill[?] ÿ mes fet mantent de dret ÿ de fet valer ÿ thenor pot ÿ Deu donara ÿ pagara com de present ab serie ÿ thenor del present acte ÿ capitol donar ÿ pagar promet a la dita Magadalena Justafare sposa sdevenidor assipresent ÿ baix acceptant ÿ assos hereters ÿ successors ÿ aquella voldra perpetuament ÿ per ella al dit Joseph Justafare son spos ÿ marit sdevenidor vint sents blanchs a raho de nou reals plata per sent blanch a ella donadors ÿ pagadors ab lo modo ÿ forma seguent ço es que en paga ÿ satisfactia de aquells insolutum donara cedira ÿ conssignara com de present [la feuille est cornée. On lit "anchs del" ... "de Las illas" ... ] lo die de 27 maig co es deu sents de la part ÿ portio que lisperta de la pencio que finira lo die de 27 de maig primer vinent ÿ los restant deu sents de la pencio finita del die de 27 de maig primer vinent a un anÿ primer vinent a un anÿ primer vinent ÿ a questa insolutum a, datio cessio ÿ conssigno fa ÿ fet en ten ab lo pacte seguen to es que ab los dits vint sents [?] dita Ex[]ma S[]a sia [?] collegat que a dita Magdalena se fet ab son testament rebut en poder del not[]re publich baix scrit als ÿ dix abdit pacte fa dito insolutum dacio ab cessio de drets ÿ posant la dita Madalena Justafare en son lloch per que puga cobrar dita quantitat de dita universitat ÿ fermat apochas de nunciar penas de sers fiffers tots o ÿ quant ella antes de la present cessio podia fet dels quals drets noreservant sa deicessiningu dret volent esset intimada ÿ altrament fent dita insolutum [?] ab totas las clausulas renunt ÿ causela perco usils de cents ÿ [...] la dita Madalena Justafare acceptara com de present acte per la dita donand[] per dita Ex[]ma S[]a a ella alt feta ab referiment de gravas.


Emanuel POCH - 3E16/454 : Table et répertoire chronologique des actes, 1699-1723.

1713. F° 79 (dos). Arrendament fet per messire Pierre Dardene ÿ Dhernault al Sr Joseph Comes ÿ Jaume Donat.
1715. F° 81 (dos). Billet d'enchère à albara per arrendar los serços de las heretats de ARDENA ÿ de B? ÿ los serçons ÿ part de delme de pertinencias de ditas heretats ab una velacio del corredor al peu.

Lecture difficile en fin de cahier. L'encre s'efface.


3E16/508 - Minutes et table, 1761. Me Joseph LLUTIR
Justafré Michel fol. 81.

Liasse du 26/XII au 1er mai 1761. Trouvé une série d'actes.

N° 80. Du 17 mars. Bail emphitéotique d'une pièce de terre située au terroir du lieu de Las Illas, faite par messire don Bernardin Louis d'Ardenna ... et Codol, comte de Darnius et des Illes, en faveur du sieur François Roque et de Jean Baptiste Guisset demeurants au lieu des Illes, sous une censive d'une mesure d'avoine et de 400 # de droit d'entrée. 1761.

Le 17 mars 1761 ... a été présent messire Don Bernardin Louis d'Ardenna de Tabarner et Codol ... domicilié à la cité de Barcelone lequel a dit par contrat retenu par Antoine Montbolo notaire le 21 juin 1737 ... feu messire don Bernardin Ignace D'ardenna et de Darnius comte de Darnius et de Las Illas son père auroit baillé en emphitéose perpétuelle en faveur du sieur François Roque et de Jaen Baptiste Guisset dem. au lieu de Las Illas une pièce de terre inculte avec les arbres qui s'y trouvaient pour lors enracinés située au terroir dudit lieu de Las Illas à la partie dite Los Solanells de la contenance de cinq charges de setgle de semence ou env. confrontant d'orient avec Bonaventure Cardona la rivière de Las Illas entre deux et avec le bois dit de Las Dents aussi ladite rivière entre deux, du midy avec le même Cardona la même rivière entre deux et avec le bois de Las Salinas, du couchant avec Les Solanells de Massanet sarrat entre deux et de septentrion avec ledit bois de Las Dents le serrat appelle de Giravent entre deux, et du dit serrat en bas jusques a la Coma Fusca arrivant jusques à la rivière sous une censive annuelle de deux poules bonnes et grasses payables à la Noël et sous une entrée de la somme d'onze cent livres monnoye de France ainsy qu'il appert plus au long par ledit contract, qu'il seroit venu à la connoissance de mon dit sieur le Comte de Darnius que losr du partage de la dite pièce de terre inféodée qui fut fait entre le dit sieur François Roque et ledit Jean Baptiste Guisset par contract passé devant Me Angles notaire de Céret ... ils auroint englobé audit partage une pièce de terre qui y est attenante et qui luy appartient dont une partie est de semence d'une charge de setgle ou env. et le restant fort escarpé et pierreux qui sçauroit être défriché. Ce qui auroit été certifié véritable par les experts qui ont été nommés amicalement par mondit sieur le c. de Darnius, le sieur François Roque et François Guisset fils et héritier dudit J. B. Guisset et en conséquence mon dit le sieur comte étoit à la veile d'actionner en justice les dits sieurs Roque et Guisset pour les obliger à déguerpir et abandonner ladite pièce de terre lesquels voyant lad. prétention juste et raisonable auroint très humblement supplié mondit sieur le c. de D. de leur accorder une nouvele inféodation dudit terrein offrant de luy payer une censive annuelle et perp. d'une mesure d'avoine et la somme de 400 # pour dt d'entrée à quoy mondit sieur le comte a consenti ... abaillé et baille en emphitéose perpétuele en faveur dudit sieur François Roque et dudit François Guisset hbts audit lieu de Las Illes sçavoir ledit sieur Roque pnt et acc. et ledit François Guisset absent, le notaire pour lui stipulant, et à leurs hoirs ... et se faisant fort pour lui Jean Guisset son frère à ce présent sçavoir est une piesse de terre avec les arbres qui s'y trouvent enracinés située audit terroir de Las Illas nommé Lo Salt den Monas ÿ lo serrat palat tenante à la pièce de terre inféodée ...est de contenance une partie d'une charge de setgle de sem. ou env. et le restant étant fort escarpé et pierreux qui ne sçauroit être défriché, ni produire aucun profit, et confronte le tout d'orient avec Bonaventure Cardona rivière de Las Illas entre deux, du midy avec le terroir de Massanet serat à mont jusques au somet de Las Pataqueras, du couchant avec le même terroir de Massanet et du septentrion avec ledit François Guisset qui fait partie de la première inféodation ce faisant avec les pactes suivants :
Primo le premier partage reste tel, chacune des parties disposede la portion qui lui compète, sans demander nouveau partage, à ce sujet un silence perpetuel ; plus une mesure d'avoine de censive annuelle à la fête de notre-dame d'août ; lui réserver la directe seigneurie lods et vente ... ; payer la dime de tous les fruits à la cotte accoutumée ; payer 400 #.
Premier paiement de la censive au mois d'août prochain. 200 # seront versées en faveur de la révérende communauté des prêtres des églises de Ille pour extinction d'un censal de 10 # payé annuellement par le comte le 18 novembre (fait en 1677). Les autres 200 # pour amortissement d'un autre censal de 10 livres (24/12). ILs ont quatre ans pour payer les 400 livres.
Les preneurs payeront alors les censeaux. Le comte leur a payé la somme de 500 # 13 sols quatre deniers à quoy montent les prorattes des dits deux censeaux des pensions courantes jusqu'à ce jourd'huy. Argent versé par le comte devant le notaire. Lui font quittance.


Le 17 mars 1761 à Ille ... pnt messire ... seigneur avec toute jurisdiction du lieu et terroir de Las Illes lequel a exposé que Pierre Justafré pages et baÿle dudit lieu de Las Illes exerceroit depuis longues années la charge de Baÿle dudit lieu et terroir de Las Illas, et qu'à cause de son grand âge étant plus que septuagénaire il ne pourroit remplir avec exactitude les devoirs de sa charge en conséquenceil auroit prié d'accepter sa démission et de vouloir nommer un autre à sa place à cet effet ayant égard à la prière et confiant pleinement de la bonne foÿ, intelligence capacité et de la bonne vie et moeurs de Michel Justafré fils dudit Pierre Justafré à cet effet mondit sieur le comte de Darnius par le présent acte a nommé et nomme ledit Michel Justafré pages dudit lieu de Las Illas pour Baÿle dudit lieu et terroir de Las Illas avec tous les honneurs, profits, salaires et prerrogatives dont ont jouï et jouissent et ont accoutumé de jouir pareils baÿles. Et à ce présent ledit Michel Justafré a accepté et accepte ladite charge de baÿle dudit terroir de Las Illas et a promis et promet de se bien fidelement et loyalement comporter en l'exercice et fonction de sa charge qu'il conservera les droits et prérogatives appartenants à mondit sieur le comte de Darnius, évitera tout ce qui pourra luy être nuisible et pernicieux et qu'il faira bonne justice et en particulier pour tout ce qui concerne le service du Roÿ et l'interest publich et en conséquence il a prêté son serment et homage de fidéliété es mains et pouvoir de mondit sieur le comte de DArnius des quelles choses les parties en ont requis acte qui leur a été octroyé par moÿ dit notaire es présences du noble Don Joseph de Vila[domar] domicilié à la ville de Thuir et du sieur Jean François Morer négociant demeurant en cette ville d'Ille témoins sur ce requis qui ont signé avec les parties et moÿ Joseph llutir notaire.
Le Comte de DArnius ÿ de Las Illas.
Dn Joseph de Vila[domar]
Miquel Justafré Morer
J. Llutir not.

Mars 1761 à Ille ... présent messir don Bernardin ... domicilié à la cité de Barcelone seigneur avec toute jurisdiction du lieu et terroir de Las Illas lequel confiant de la bonne vie et moeurs d'Antoine Rosau brassier dudit lieu de Las Illas a créé nommé et député ledit Antoine Rosau pour sous baÿle dudit lieu et terroir de Las Illas avec tous les profits salaire charges ÿ attachés ainsy et de la manière dont ont joui et jouissent pareils sous baÿles luy donnant pouvoir de dénoncer bans et peines contre les contrevenants aux criées qui se trouvent faites à la réquisition des prédecesseurs de mondit Sr le comte de Darnius ou qui pourront être faites dans la suite. Etant présent ledit Antoine Rosau a accepté et accepte la dite charge de sous baÿle et a promis et promet de se bien fidélement et loyalement comporter en l'exercice d'icelle et autrement a promis et promet de faire tout à que pareils sous baÿles ont accoutumé de faire tant de droit que de coutume et nottamment pour ce qui concerne le service du Roÿ et a prêté en conséquence le serment acoutumé es mains et pouvoir de mondit sieur le comte de Darnius des quelles choses les parties en ont requis acte à eux octroyé le jour et an que dessus [mêmes témoins que précédemment ; Rosau ne sait pas signer].


Joseph LLUTIR - 3E16/517 : Répertoire chronologique, 1732-1773.

81. Constitution d'Ardena à la Comtté des prêtres d'Ille. Du 24 may 1738 Constitution de censal capital de 4091 livres 12 sols faitte par Messire Bernardin d'Ardena à la com. des prêtres d'Ille. Conllé par Illes ...
84. Concession d'une chapelle à D'Ardena. Du 31 may 1738 Concession d'une chapelle à l'église de Saint-Etienne d'Ille faite par le Bureau de la Marguillerie à Messire Bernardin Dardena Conllé ...

ð dépouillement à poursuivre.


Antoine MONTBOLO 3E16/518-584. A Ille-sur-Têt.

* 3E16/538 - Minutes, 1727.

Le 20 juillet 95, observation rapide cette liasse, pas d'acte concernant la seigneurie de Las Illas.
A chercher avec des dates précises.


Antoine MONTBOLO - 3E16/549. Minutes, 1736.


Du 27 octobre 1736. Quittance de lods consentie par le Sr procureur de Mr le Compte de Darnius au profit de March Dalmau meunier du lieu de Las Illes.

... le Sr François Muxart dom. en la ville d'Ille lequel à la qualité de procureur de messire don Bernardin Dardena et de Darnius comte de Darnius seigneur du lieu et terroir de Las Illes et autres lieux ainsy qu'il appert de son pouvoir par acte receu par Me Joseph François FONTANA notaire à BArcelone le 19 mars 1730 ... de son bon gré pour raison de seigneurie loüe, approuve, rattiffie et confirme en faveur de March DALMAU meunier à farine dudit lieu de Las Illas à ce présent, la rente à luy faite par Bonaventure CARDONNE pareur de la ville de Massanet de Cabrenys d'une pièce de terre herm et gravier scituée au terroir dudit lieu de Las Illas à la partie ditte Canille et enciennement Las Feixas den Calot de la contenance d'une ayminatte de terre ou environ confrontant d'orient avec François Barris brassier dudit lieu de Las Illas, du midy, du couchant et de Septentrion avec ledit Cardonne la rivière de Las Illas au milieu, sauf droit en faveur dudit Sei[]r Compte de Dernius comme Seig[neu]r dudit lieu, et pour le prix de 150 livres monnoye de France ainsy qu'il appert par acte receu par Me Félix COMPANYO notaire à Céret le 21 7bre d[]er ... Déclarant ledit Sr MUXART avoir receu dudit Delmau pour la moitié du droit de lods qui doit revenir audit Seig[]r son principal pour raison de ladite aliénation, la somme d'huit livres six sols huit deniers de ladite monnoye de France faite grace du tiers, l'autre moitié devant estre payée aux fermiers, et lade somme a receu tout présentement en espèces d'argent réellement comptées, dont en fait quittance audit Dalmau ...


Du 30 novembre 1736. Vente faite par March Dalmau au profit de Joseph Laporta tous du lieu de Las Illes. Plus une constitution de rente du prix de lade vente. Plus une quittance de lods faite par le Sr procureur de Mr le Compte de Dernius au profit dudit Laporta.

... fut présent en personne March Dalmau domicilié au lieu de Las Illes lequel de son bon gré par luy ses hoirs et ayant cause vend et fait tradition sine quasi en faveur de Joseph Laporta brassier du mesme lieu à ce présent et de qu'il voudra à perpétuité, un espace de terre herm et rocata d'une majeure pièce de terre que ledit March Dalmau possède au terroir dudit lieu de Las Illes lequel espace de terre qui se vend confronte d'orient et de tremontane avec le restant de la propriété où se trouvent déjà placées les bodules qui en font la division, du midy avec Bonaventure Cardona du lieu de Mas. de Cabrenys, et du couchant avec les mesmes, Dalmau et Cardona ; lequel espace de terre a déclaré ledit March Dalmau luy appartenir par vente a luy faite par ledit Bonaventure Cardona acte receu par Me Félix Companyo notaire de la ville de Céret le 21 7bre dernier ... ; Cédant et transférant à c'est effet ledit vendeur en faveur dudit acquéreur tous les droits et actions à luy appartenant sur ledit espace de terre vendu dont s'est démis et dépouillé entièrement au profit dudit Joseph Laporta consentant qu'il en prenne la pocession et saisine pour en faire ses volontés ; sauf droit de lods et vente en faveur du Sr le Compte de Dernius seigenur dudit lieu de Las Illes aux censives accoutumées ainsy qu'il se trouvera porté par les terriers. Et ce font à condition que ledit Laporta acquéreur et les siens seront tenus de payer le montant du dommage qui pourra estre occasionné en la propriété qui reste audit endroit dudit Dalmau, soit par le moyen de la démolition des murailles de pierre sèche qui seront faites par ledit Laporta ou autrement. Et la présente vente ainsy faite pour ... somme de 80 livres mon. de France ... ledit Laporta acquéreur ... crée et assigne sur ledit espace de terre confronté et généralement sur sur tous ses biens ... en faveur dudit March Dalmau ... 80 livres mon. de France de censal ou rente annuelle payable et apportable le trentième du mois de novembre, commençant à faire et apporter le premier payement le 30e 9bre de l'année prochaine 1737. Et ainsy en avant tous les ans à pareil jour et terme en paix ...

... en personne le Sr François Muxart ... procureur de messire don Bernardin D'Ardena comte de Dernius, domicilié en la citté de Barcelone, Seigneur du lieu et terroir de Las Illes ... pour raison de seigneurie loüe approuve rattiffie et confirme en faveur dudit Joseph Laporta présent la vente à luy faite cy-dessus par ledit March Dalmau de l'espace de terre confronté sauf droit en faveur dudit seigneur comte de Dernius et pour le prix dde 80 livres. Déclarant ledit Sr Muxart avoir receu dudit Laporta pour la moitié du droit de lods deu audit Seigneur son principal pour raison de ladite acquisition 4 livres 8 sols 10 deniers France faite grâce du tiers, les fermeirs dudit Sr audit lieu estant en droit de retirer l'autre moitié dudit droit de lods ... dont en fait quittance audit Laporta ...

3E16/550 : 1737 - Montbolo, notaire.

Du 21 juin 1737. Bail emphytéotique d'une pièce de terre au profit de Pierre Guisset …

Du 21 juin 1737. Bail emphytéotique d'une pièce de terre au profit du Sr François Roca …

Du 21 juin 1737. Bail emphytéotique d'une pièce de terre au profit de François Roca et de Jean Baptiste Guisset …

Ü ces trois documents sur retranscrits sur des feuilles manuscrites.


* Bail, Julien Justafré et autres, du 10 septembre 1737. 3E16/551
Minutes, juillet-décembre 1737.


Du 10 septembre 1737. Bail emphitéotique fait par le Sr François Muxart procureur de Mr le Comte de Darnius et des Illes au profit d'Antoine Barris et de Joseph Mas de La Selva, et de Julien Justafré dudit lieu de Las Illes, avec une obligation de la somme de 1500 livres.

L'an 1737 ... au lieu de Las Illes ... présent en personne le sieur François Muxart dom. en Ille, lequel à la qualité de procureur de messire Don Bernardin d'Ardéna et de Darnius compte de Darnius, et de Las Illes et autres villes ... domicilié en la cité de Barcelonne ... contrat auroit exposé qu'il auroit esté requis par différents particuliers dudit lieu de Las Illes de leur bailler en emphitéose perpétuelle la propriété herm cy-après désignée et confrontée en laquelle se trouvent plusieurs arbres d'enracinés de laquelle ledit seigneur n'en retire aucun avantage ce qui auroit porté ledit Sr Muxart de se transporter en l'endroit où se trouve scituée lade propriété et après avoir examiné attentivement ledit endroit ayant reconnu qu'au moyen dudit bail emph. prétendu led. seigneur compte et ses fermiers retireront un plus grand avantage de lad. propriété que de la laisser en l'état où elle se trouve ... il auroit fait mettre aux enchères verbalement lade pièce de terre en présence du très Rend Pierre Jean Roca prêtre et curé du même lieu, du Sr Pierre Vilanova domicilié au lieu de Palauda auqel il auroit donné connaissance du fait qui a fait ses offres, du sieur Pierre ["Joseph" est remplacé par "Pierre"] Justafré baille du même lieu, de Jean Baptiste Guisset, du Sr Belmas mercadier de la ville de Pgnan et de plusieurs autres particuliers, dudit lieu tous appelés pour estre présents auxdites enchères et y faire leurs offres si bon leur sembleroit, il auroit convenu da faire ledit bail emph. aux personnes, conditions, censives et droit d'entrée cy-après .... baille et accorde en emph. perpétuelle en faveur de Antoine Barris et de Joseph Mas de La Selva, et de Julien Justafré dudit lieu de Las Illes à ce présents et acceptants en commune société faisant ces choses ledit Julien Justafré du consentement de Joseph Justafré son père résidant au même lieu à ce présent qu'il l'auctorise en la présente acquisition et veut qu'elle soit faite au profit dudit Julien Justafré son fils comme s'il estoit sui juris pour la portion qui le concerne ladite pièce de terre herm avec les arbres qui s'y trouvent enracinés scize au terroir de Las Illes confrontant d'orient avec la rivière qui descend de Las Salines et avec la maiterie ou terres du mas Llanso possédée par le Sr Joseph Angles et Royros, du midy avec Jean-Baptiste Guisset et le Sr François Roca, du couchant avec Jean Guisset, et de tremontane avec terres de ladte maiterie du mas Llanso, et ce fait avec la clause sicu et alias et omni meliori modo avec celle de constitut cession de tous droits et actions et à condition que ledit Sr Muxart le réserve le droit de laisser faire à Damien Prats cinquante cannes duella aux arbres de lade propriété au cas ledit Prats ne les puisse faire aux autres arbres prorpes dudit Sr comte, plus à condition que lesdits Barris, Mas et Justafré, tenant et possédant lade pièce de terre donneront et payeront tous les ans à perpétuité audit Seigneur compte de Darnius et aux siens, le jour et feste de la Noël, deux poules bonnes et rasses de censive, payeront la dime accoutumée de tous les fruits et seront tenus de luy réserver la directe seigneurie droit de lods et vente touttes et quantes fois lade pièce de terre sera vendue ... renonçant à l'épître de l'empereur Adrien et à tous autres droits et loix favorables et ainsy l'ont promis et jurés et tout ensuite les mêmes Antoine Barris, Joseph Mas et père et fils Justafré se sont obligés de donner et payer audit Sr Muxart audit nom la somme de quinze cens livres monnoye de France en laquelle somme les parties sont convenu à l'amiable pour le droit d'entrée du présent bail emphitéotique payable lade somme dans quatre mois à compter de ce jourd'huy en avant en paix ...
En marge : Nota que Justafré a payé sa part. La quittance du 20 mars 1744.

Contrôlé à Ille le 18 septembre 1737.


Du 10 septembre 1737. Quittance de lods consentie par le Sr procur. de Mr le compte de Darnïus seigr de Las Illes, au profit de Joseph Justafré baille de Las Illas.

... de son bon gré pour raison de seigneurie loüe approuve rattiffie et confirme en faveur du Sr Joseph Justafré pages et baille dudit lieu de Las Illes à ce présent, la vente a luy faite par Bonaventure Cardona pareur de la ville de Massanet, de la plus vallüe ou doit de rachepter et recouvrer d'autre Joseph Justafré son père, une pièce de terre champ et muxal avec quelques chataigniers en icelle enrracinés scize au terroir dudit lieu de Las Illes à la partie ditte la Rompuda de la contenance d'une mesure et demy de semence ou environ confrontant d'orient et du septentrion avec ledit Justafré du midy et du couchant avec ledit Cardona : sauf droit de lods et vente en faveur du seigneur du mesme lieu, et pour le prix de trente trois livres monnoye de France, par acte reçeu par Me Joseph Angles et Royros notaire de la ville de Céret le seize juin dernier controllé et insinué. Déclarant ledit Sr Muxart avoir receu dudit Sr Justafré pour la moitié du droit de lods qui se trouve deu audit Sr Muxart audit nom pour raison de ladite aliénation deux livres quinze sols pour la moitié qui doit luy revenir. L'autre moitié devant estre partagée entre les fermiers. Le droit de lods de la vente à titre révocable avoit esté payé au Sr Comes procureur de Mr Daruault suivant son receu du 19e may 1715. Et lesdites deux livres quinze sols a receu ledit Sr Muxart tout présentement en espèce d'argent dont en fait quittance audit Sr Justafré et loüisme respective : fait et passé en présence du Sr Joseph Belmas mercadier de Perpignan, du très Révérend Pierre Jean Roca prêtre et curé du lieu de Las Illes. Témoins ... ledit Justafré ayant dit ne savoir signer de ce requis.
Contrôlé à Ille le 18 septembre 1737.


Du 11 septembre 1737. Bail emphytéotique consenti par le Sr procureur de Mr le compte de Darnius Seigneur de Las Illes au profit du Sr Antoine Barris du lieu de Labajol.
Nota que la procuration est ? autre contrat de bail emphitéotique fait au Sr François Roca le 21e juin 1737.

... mettre aux enchères verbalement ... faire ledit bail emph. au sieur Antoine Barris pages domicilié au lieu de Labajol ... qui a fait les offres plus avantageuses ... laditte pièce de terre herm avec les arbres ... à la partie dite Los Tarrés confrontant d'orient du midy et du couchant avec Martin Barris, et de tremontane comme aussy du couchant avec Bonaventure Cardona ; ... 180 livres monnoye de France ... pour le droit d'entrée du présent bail ...

3E16/656 : Analyses d'actes établis par divers notaires d'Ille au nom du vicomte d'Ille (ventes,
baux...). 1517-1725. Carton 3E16/656-669 => Néant. Ne concerne pas le comte d'Ille mais le vicomte.


Carton 3E16/792-800
3E16/794 - Testament d'Olaguer d'Ardena et de Taverner, comte de Darnius. 1725 (copie).

En Nom de Deu y ded la gloriosa verge Maria St Olaguer ÿ St Joan Baptista ; jo D[]n Olaguer De Ardena ÿ De Darnius cantes de Tabarner y Aragon, Montornes, aÿbar ÿ Ribot, Compte de Darnius, ÿ de Las Illas, Baro de Monroig, Senor de Planés, ÿ de la quadra de Picalques, Cavaler novici del avit de St Joan, Gentilhome de la Camara de sa Majestat (Deu la guart) ÿ Colonel de Cavalleria reformat dels exercits de sa Majestat.
1. Per quant per lo que ... que Deu Nostre Senor me donas una malaltia ô un accident en lo qual no tingues prou temps para disposar perço ara estant bo, ÿ abtot mon sa entenniment fas la pnt meu testament ; ...
2. ... [a un frère défunt : Don Miquel Joan. Son père était : Don Francisco (testament de 1698 ?). Liste de ses frères et soeurs.]
36. ... sobre lo mas den Alanÿa y en cas que el hereu lÿ tocas lo vinde ô fidei comis ses hereu de la casa de Ardena volgués ...
41. pagat per fet la companya de guardias de Dn Barnardino que constaran ... Dn Bernardino per dret de sa llegitima, y com no tenia par averla renunciada â favor del Comte Dn Miquel Joan ...
49. ... en la casa ÿ castell vell de Montornes, laqual casa y castell vell era inhabitable per amenassar ruina com clarament se pot vevrer de una informacio rebuda en poder de Joseph Quinquer nott. pub. de Garnollers.
...
53. ... quem feu donacio mon oncle Dn Miquel Joan archabisbe de Tarragona.
Fet en Barcelona als quatre de octobre de mil set cents vint y sinch = Dn Olaguer de Taverner Comte de Darnius.